Tăng ngăn hâi: 29/2/2020

VOV4.Sêdang - Chin phuh Ănglê tối tơbleăng hbrâ rơnáu pơtê mâu rôh tơpui tơno tê mơdró [ă Khu tơru\m châu Âu tâng tơdroăng kố ôh tá châ tơku\m po a khế 6 la ngiâ. Kố xuân cho môi tơdroăng tung troăng hơlâ tơpui tơno klêi kơ’nâi Brexit [ă Khu tơru\m châu Âu dêi kong têa Ănglê, kô châ xêt khât sap ing măng t^ng la ngiâ.

Hdrối mê, pôa Michel Barnier, Kăn xiâm pơkuâ khu kăn ki tơpui tơno Brexit dêi Khu tơru\m châu Âu tối, Ănglê ôh tá châ rơhéa tung tơkêa môi tiah tơkêa tê mơdró pơla Khu tơru\m kố [ă Canada. Pôa tối, Khu tơru\m châu Âu hbrâ rơnáu pơkâ ăm hnoăng ki pơtối vâ châ kơjo kum ăm Ănglê tung mâu kong têa tơdjuôm dêi khu kố, [ă kố cho tơdroăng ki tá hâi teăm ai [ă mâu kong têa pá gong kong ki lâi.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng