Tăng ngăn hâi: 17/2/2020

 

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - A Hà Nội, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa  nếo pơkuâ hneăng hôp tơdrêng tung lâp tơnêi têa ‘na tối mâu tơdroăng pêi pro tung 25 hơnăm tung rôe [aoh hiêm khăm pơlât – [aoh hiêm pơlê pơla [ă tơdroăng tơbleăng pơkâ kơxo# 28 dêi Tíu xiâm ‘na ‘mâi hơ’leh  luât [aoh hiêm pơlê pơla.

Tiô tối hdrối, mâu hơnăm hiăng luâ, liăn [aoh hiêm pơlê pơla, [aoh hiêm khăm pơlât hiăng chiâng kơxo# liăn ‘măn kơd^ng ki kân má môi, ‘na kơxo# liăn ‘măn kơd^ng [aoh hiêm pơlê pơla rế tâk, kơxo# ing liăn ngân tơnêi têa ăm [aoh hiâm rế kơdoh.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, tung la ngiâ, {aoh hiêm thế cho tíu ki xiâm ki kal dêi tơdroăng rêh ối pơlê pơla tơnêi têa. Tơdrêng amê mơnhông mơdêk [aoh hiêm, hên túa, tiô túa ki nếo, mơhnhôk tăng  ing pơlê pơla tiô hmâ ing tơdroăng ‘’hơ-ui kum dêi rơpó’’ dêi hdroâng mơngế, pêi pro tiô troăng hơlâ kum tâi kuăn pơlê, tơru\m [ă mâu luât pơkâ nâp - xúa tơdâng tơ’mô, oh tá pơrah.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng