Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 19/10, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ roh hôp mâu kăn tung Chin phuh hiăng tối tơbleăng mâu tơdroăng cheăng pêi tơkâ luâ xahpá, xua kong mêi khía pro xuân môi tiah hbrâ mơdât khía, kong mêi têa lân lu la ngiâ.

Tối mâu tơdroăng khéa kho, châi heăng dêi kuăn pơlê mâu kong pơlê kơpong tơdế tơnêi têa, mâu rơpo\ng hngêi ki ai ngế hlâ, pôa Nguyễn Xuân Phúc hnê mơhno mâu kơ koan, khu râ pơkuâ cheăng pơtối pêi tâi mâu hnoăng cheăng tiô ivá tơná vâ kring vế mơngế [ă tơmeăm khoăng kuăn pơlê.

To\ng kum kuăn pơlê kơpong têa lân lu tơdế tơnêi têa

 

Ki hdrối, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa vâ môi tuăn [ă tơdroăng pơkâ dêi mâu khu xiâm, kơvâ cheăng, ăm rêm kong pơlê 100 rơtal liăn mê cho: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị  [ă Hà Tĩnh, vâ kum ‘mâi rơnêu hngêi ối [ă pêi pro mâu tơdroăng tơkâ luâ xahpá [ă troăng prôk. 

Pôa Nguyễn Xuân Phúc tối nhên, môi tơdroăng châi heăng xua kong mêi, khía mơhot kân têa lân lu hiăng pro 94 ngế hlâ. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơtối hnê mơhno tơkâ luâ xahpá [ă troăng hơlâ hbrâ rơnáu hên tâ vâ kum mâu kuăn pơlê ki trâm pá, ing tơdroăng hnê mơhno to\ng xo mâu ki trâm xía vâ la thế tơniăn.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định