Tăng ngăn hâi: 24/9/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/9, kong pơlê Dak Lak tơku\m po hneăng hôp khe\n kơdeăn 30 ngế [ă 60 ngế pêi cheăng kơhnâ rơkê tung mơhnhôk tơ’noăng pâ nhoăm tơnêi têa dêi Khu kuăn pơlê pêi chiâk deăng pơla hơnăm 2020 -2025.

Tung 5 hơnăm hdrối kố nah, tơdroăng mơhnhôk tơ’noăng pâ nhoăm tơnêi têa châ mâu Khu râ ngăn kuăn pơlê pêi chiâk deăng Dak Lak rơtế [ă tơdroăng mơhnhôk ‘’Hriâm [ă pêi pro tiô troăng hơlâ hiăm mơno ki le\m tro Hồ Chí Minh‘’ [ă pêi pro hên tơdroăng mơhnhôk. 

 

 

90 Khu pú hên, mâu ngế kuăn pơlê pêi chiâk deăng châ kơde\n khe\n

 

Troh nôkố, kơxo# rơpo\ng pêi cheăng a kơlo ki hên lối 200 rơtuh liăn rêm  hơnăm tâk 4 hdroh tâng vâ pơchông [ă pơla hdrối kố nah. Tung tơdroăng mơhnhôk tơ’noăng mơjiâng thôn pơlê nếo, kơpho# rơkê ple\ng [ă rak vế hyôh kong prâi, kuăn pơlê pêi chiâk a Dak Lak hiăng tơlo lối  115 rơtal liăn, hr^ng rơpâu hâi pêi cheăng, pleăng lối 540 rơpâu m2 tơnêi vâ pro nếo troăng prôk tung thôn [ă mâu tơmeăm khoăng ăm kuăn pơlê xúa.

Ing mâu tơdroăng mơhnhôk tơ’noăng xua Khu ngăn kuăn pơlê pêi chiâk deăng mơhnhôk hên tíu pêi pro tơ-[rê châ Đảng, Tơnêi têa [ă tíu xiâm ngăn Khu kuăn pơlê pêi chiâk deăng Việt Nam khe\n kơdeăn.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định