Tăng ngăn hâi: 31/3/2020

VOV4.Sêdang - Vi [an hnê ngăn kong pơlê Dak Lak nếo ai hlá mơ-éa pơtroh ăm Khu ngăn tối tơbleăng tơdroăng kal tiô troăng hyôh um tơvi, Vi [an hnê ngăn mâu tơring, pơlê kong krâm, pơlê kong kơdrâm pơkâ thế xúa mâu troăng hơlâ kơdroh ki ối tơku\m hên mơngế vâ hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 tiô tơdroăng ki pơkâ thế dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh.

Ki rơhêng vâ tối, Kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê Dak Lak pơkâ thế kăn hnê ngăn Vi [an hnê ngăn mâu tơring pôu râng hnoăng cheăng a ngiâ kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê tâng ăm ai tơdroăng ki pro xôi a tơring, cheăm dêi tơná pơkuâ, pơxâu phâk kơtăng (pơxâu phâk liăn lơ xo mơ-éa ăm phêp mơdró) [ă mâu ngế krê, tíu cheăng ki mơhno\ng pro xôi.

Xuân tung mơ-éa kố, kăn hnê ngăn Vi [an hnê ngăn kong pơlê Dak Lak pơcháu ăm Khu ngăn tơdroăng ki pơtâng tối tơdroăng kal tiô troăng hyôh um tơvi, rơ’jiu re\ng tơku\m tối tơbleăng lâp lu mâu mơ-éa pơkâ thế dêi Vi [an hnê ngăn kong pơlê ‘na pêi pro hnê mơhno dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh vâ rêm ngế kuăn pơlê, khu mơdró kâ, tíu ki tê mơdró ‘nâi, tối tơbleăng, môi tuăn, kho\m mơeăm pêi pro. Tơdrêng amê, hnối mơdêk mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng