Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Lối 3 hơnăm hmâ [ă hok tro a cheăm hngế hngo Ea Mdroh, tơring C|ư\ Mgar, kong pơlê Dak Lak, thái Mai Văn Chuyền hiăng mơhno hên tơdroăng ki mơ-eăm po lâm hnê hriâm hơ-ui pâ. Mê cho tíu ki mâu vâi o hok tro châ rơbot [ai hriâm hdrối, hriâm tê kơtê [ă hlối pro tíu ‘măn mâu hlá mơ-éa vâ ăm vâi o châ pơchuât tê kơtê mâu hlá mơ-éa ki tơná rơhêng vâ ngăn.

 

 

Hmâ tiah mê klêi kơ’nâi kâ hmê rêm hâi, mâu vâi o ku\n a [uôn Ea Mdroh, cheăm Ea M’droh, tơring }ư\ Mgar, kong pơlê Dak Lak mê xo dêi mâu hlá mơ-éa hriâm, hlá mơ-éa chêh, djâ dêi rơpó troh a Lâm hriâm pâ nhuo#m vâ hriâm nâl Ănglê lơ rơbot mâu tơdroăng ki hiăng hriâm hdrối. Xua kơxo# hok tro hên mê mâu vâi o châ klâ pro hên lâm ku\n tiô kho#i hriâm. Rêm lâm kô hriâm 2 rôh rêm măng [ă rêm rôh hriâm kô ai 2 ngế thái cô xiâm pơkuâ hnê a lâm.

Tung lối 3 hơnăm hdrối nah, lâm hriâm kố hiăng chiâng tíu ki hâk vâ dêi hên vâi o hok tro xua ôh ti xê to châ mâu thái cô hnê tơ’nôm ăm tê kơtê, tung lâm ối ‘măn môi to kơtuh mơ-éa [ă hên túa mơéa ki phá tơ-ê dêi rơpó, sap ing mơ-éa khoa hok, tí tăng ‘nâi tơdroăng ki rơkê ple\ng troh mơ-éa hơ’muăn ton nah vâ mâu vâi o rah xo pơchuât tơdrêng amê lơ mung vêh pơchuât a hngêi.

 

 

Hên hok tro chêh veăng tung lâm hnê hriâm a [uôn Ea Mdroh (um xup hơnăm 2019 xua thái xup)

 

O H’Su Rin Niê, a [uôn Ea Mdroh tối, Lâm hriâm pâ nhuo#m môi tiah toăng hngêi ki hmâ achê xua a kố ai môi tíu ki ‘măn hlá mơ-éa tung ‘măn hên mơ-éa. Troh hriâm [ă pơchuât mơ-éa cho tơdroăng ki á hâk vâ khât klêi kơ’nâi hiăng klêi hriâm a lâm lơ tung pơla chôu pơtê athế to\ng kum nôu pâ a hngêi.

‘’Sap ing hâi ai lâm hriâm pâ nhuo#m á phiu ro [ă ai mơ-éa vâ pơchuât. Á vâ pơchuât má môi cho mơ-éa doremon [ă mâu kơxop hlá ki ê. Á vâ mâu pơchuât mâu mơ-éa mê [ă pơchuât hên, pơchuât hên khât, mơ-éa hơ’muăn ki nếo vâ kum á châ hlê hên tơdroăng’’.

 

 

Ngiâ méa nếo dêi Lâm hriâm pâ nhuo#m klêi kơ’nâi châ mâu khu ki ai hiâm mơno to\ng kum mơjiâng pro

 

{ă o H’Du Na Niê, a [uôn Ea Mdroh, Lâm hriâm pâ nhuo#m cho tíu ki o châ vêh rơbot mâu tơdroăng ki hiăng hriâm hdrối nah a lâm [ă tơdroăng ki hnê mơhno dêi mâu thái cô hnê ăm tê kơtê. O ối châ hriâm nâl Ănglê ki ‘no tơdrêng tung um tơvi, sap ing mê kum ăm tơdroăng ki tơpui [ă hmâng nâl Ănglê rế hía rế rơkê kâ. Malối, sap ing kơtuh hlá mơéa ki ‘măn tung lâm hriâm, á ai tơ’nôm ki hlê ple\ng pơxúa ăm tơná.

‘’Tíu ki pơchuât mơ-éa kum ăm á châ hriâm [ă ai mâu kơxop hlá mơ-éa ki ai pơxúa. Tíu ki pơchuât kố mê mâu vâi o ku\n hmâ pơchuât mơéa hơ’muăn ai um, mê mâu vâi pú ki hiăng kân mê pơchuât mâu túa mơ-éa khoa hriâm. Thái cô hnê mâu vâi pú [ă hnê vâi pơchuât mâu kơxop hlá mơ-éa ki ai pơxúa ăm dêi tơná’’.

 

 

Chôu hriâm nâl Ănglê ‘no tơdrêng tung um tơvi dêi hok tro a lâm hriâm pâ nhuo#m

 

Lâm hriâm pâ nhuo#m xua thái yăo Mai Văn Chuyền, Hngêi trung râ má péa Ngô Mây, cheăm Ea Mdroh mơjiâng pro sap ing hơnăm 2018, dế rế hía rế châ po rơdâ [ă châ pơlê pơla [ă khu kăn pơkuâ tơring vâ môi tuăn. Apoăng, kố bu cho môi to lâm hriâm châ tơku\m po a Hngêi mơhno túa le\m tro pơlê pơla [uôn Ea Mdroh.

Laga, sap ing rơnó pơtê hriâm kố nah, khu kăn pơkuâ tơring hiăng ăm phêp ‘mâi rơnêu môi toăng hngêi hnê mẫu yăo a [uôn Ea M’droh ki tro chúa lôi hên hơnăm pro tíu ki hriâm tâp. Ai mâu khu tơru\m [ă ki ai hiâm mơno hơ-ui, khu ki pleăng dêi hnoăng cheăng hiăng to\ng kum lối 60 rơtuh liăn vâ ‘mâi rơnêu lâm hriâm [ă mơjiâng mâu kế tơmeăm, môi tiah: tíu ki ‘măn têa, plông xah hêi ok [ă [ê tong, tíu ki jíu ko\ng, kơdrum reăng. Pak^ng thái Chuyên mê ối ai 8 ngế thái cô, dế ối hnê [ă hiăng ôh tá hnê xếo, mâu ngế ki kum hnê a lâm, ôh tá xo liăn ki lâi ôh.

Thái hnê chư Mai Văn Chuyền tối, klêi kơ’nâi 3 hơnăm rak vế, kơxo# hok tro troh hngêi trung hriâm rế hía rế hên, ai rôh ki ‘nâ tâk troh 120 ngế o chêh inâi hriâm, tơdroăng ki hnê hriâm rế hía rế hên tâ:

‘’Apoăng lâm hriâm pâ nhuo#m bu cho vâ rơbot mâu môn toán, tiếng việt, ngữ văn. La klêi kơ’nâi pêi cheăng mê tiô túa tơmiât cho athế hơ’leh, pro chiâng tơdroăng ki hâk vâ mê á hlo cho nâl Ănglê cho môi môn ki xiâm tung la ngiâ dêi mâu vâi o. Xua mê tung pơla hdrối kố nah á hiăng tơbleăng tơdroăng ki hnê nâl Ănglê a lâm hriâm pâ nhuo#m. Akố mê môn nâl Ănglê châ tơku\m po tiô péa tơdroăng, mê cho thái cô ki hnê cho vâi pú á rơtế [ă á kô hnê tơdrêng.

Tơdrêng amê á ối tơpui tơno [ă mâu tíu xiâm ki hnê Ănglê dêi Hà Nội, hnê online môi măng t^ng pái hdroh, hriâm a kong măng. Ing tơdroăng ki hriâm tâp môi tiah mê mâu vâi o hlo hơ’leh khât, tơdroăng ki tơpui, tiâ mơnhên [ă ‘nâi mâu tơdroăng ‘na tơpui nâl Ănglê mâu vâi o hiăng rơkê hên tâ’’.

Klêi kơ’nâi rak vế hlo tơ-[rê, troh nôkố, túa pơkâ Lâm hriâm pâ nhuo#m hiăng tơdjâk troh hên cheăm ki ê tung tơring }ư\ Mgar môi tiah cheăm Ea Hđing ai túa pơkâ ăm lâm hriâm mot tung pơlê, cheăm lơ túa pơkâ ‘’Toăng hngêi rơkê ple\ng’’ a cheăm Quảng Hiệp. Thái hnê Mai Văn Chuyền loi tơngah, mâu túa pơkâ kố châ tơdjâk kô veăng tơdjâk pro hơ’leh túa tơmiât ki hlê ple\ng ‘na ki kơnía dêi tơdroăng hriâm [ă pơchuât [ă mâu vâi o hok tro, malối cho hok tro a kơpong thôn pơlê [ă kơpong ki xơpá.

{ă mâu ivá mơ-eăm [ă kho\m mơeăm kum ăm hok tro kơpong xơpá tung hên hơnăm hdrối nah, thái hnê chư Mai Văn Chuyền hiăng hâk tơngăm châ kâ hên pri ki kơnía, cho môi tung 99 ngế ki rơkê tung lâp tơnêi têa châ xo pri Ngế thái hơnăm ối nếo kơhnâ râ Tơnêi têa rôh má 2, hơnăm 2020 xua Tíu xiâm Đoân Droh rơtăm Ko\ng san Hồ Chí Minh diâp ăm.

 

H’Xíu Hmok chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định