Tăng ngăn hâi: 24/11/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/11, Khu pơkuâ hnê ngăn Đảng kong pơlê Dak Lak tơku\m po mitting tơbâ 80 hơnăm Đảng [o# kong pơlê lơ 23/11. Veăng a rôh po leh tơbâ ai pôa Phạm Minh Chính, Kăn cheăng tung tíu xiâm tơdroăng kal kí, kăn pơkuâ ngăn tíu xiâm Đảng, kăn xiâm khu tơru\m Tơnêi têa rơtế [ă mâu kăn pơkuâ mâu kong pơlê tung mâu hneăng, kăn pơkuâ ki hiăng pơtê cheăng, Nôu Việt nam khên tơnôu [ă hên h^n khu lêng [ă kuăn pơlê.

 

 

Dak Lak tơku\m po leh mitting tơbâ 80 hơnăm mơjiâng Đảng [o# kong pơlê

 

Troh nôkố, Đảng [o# kong pơlê Dak Lak ai 20 Đảng [o# ki ối tung tơnêi têa, lối 800 khu tơru\m pơkuâ cheăng Đảng [ă 81.500 ngế đảng viên. Tơpui a roh po leh tơbâ, pôa Phạm Minh Chính, kăn pơkuâ Khu tơru\m Đảng tơnêi têa pơkâ thế Đảng [o# [ă kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Dak Lak pơtối mơdêk khôi túa ton nah khên tơnôu hơ’leh nếo ‘na ki hlê ple\ng [ă pêi pro, túa pơkuâ, mơhno mâu tơdroăng ki hiăng ai hlâu, ki pơxúa [ă ivá cheăng, mơdêk tơru\m mơjiâng Đảng [o# kong pơlê tơru\m [ă krá rơdêi rêm kơvâ, pơkuâ kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo tung kong pơlê mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla, mơjiâng Dak Lak rế hía rế kro mơdro\ng.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định