Tăng ngăn hâi: 31/3/2020

VOV4.Sêdang - Troh nôkố, tâi tâng mâu chi [o# cheăm a tơring Krông Ana, kong pơlê Dak Lak hiăng tơku\m po kêi đeăng hneăng hôp hneăng 2020 – 2022. Tiô mơnhên dêi Khu pơkuâ cheăng Đảng tơring Krông Ana, 176 ngế hneăng hôp chi [o# râ cheăm dêi tơring hiăng tơniăn tơdroăng xiâm, pơkâ pêi [a\ châ tơ-[rê. Nôkố, 32 khu pơkuâ Đảng, tung mê ai 13 đảng [o#, [a\ 19 chi [o# hiăng pêi kêi đeăng mâu hnoăng ki kal vâ tơku\m po hneăng hôp hneăng 2020 – 2025.

 

 

Hneăng hôp hơnăm 2020-2022 dêi chi [o# thôn Hải Châu, cheăm Bình Hòa po a hâi lơ 28/2 kố nah. Kố cho hneăng hôp mơnúa dêi Đảng [o# cheăm Bình Hoà. hneăng hôp hiăng rah xo chi ủy ai 3 ngế, [ă tâ ph^u rah xo kăn hnê ngăn Đảng, [ă kăn pho\ hnê ngăn Đảng. Ki xiâm dêi hneăng pêi cheăng 2020-2022 dêi chi [o# thôn Hải Châu, cho: Kăn hnê ngăn tơdroăng cheăng kal kí a cheăm, ’mot 1 ngế mot đảng viên, tung hneăng ki kố chi [o# pơkâ tơ’mot sap 3 ngế đảng viên tơngi klêng.

Thôn Hải Châu ai 231 rơpo\ng, [ă ai vâ chê 1 rơpâu pơ’leăng mâ mơngế. Kơxo# liăn châ xo tâng riân rêm hơnăm 2019 dêi thôn ai 29 rơtuh 800 rơpâu liăn, hiăng châ 16 tung 19 pơkâ mơjiâng thôn pơlê nếo. Nôkố thôn Hải Châu xuân ối ai 14 rơpo\ng kơtiê [ă 22 rơpo\ng vâ chê kơtiê. Tơdroăng pơkâ dêi chi [o# tối nhên: rêm hơnăm mơ-eăm kơdroh 4 rơpo\ng kơtiê.

Jâ Đinh Thị Kim Phương, Ngế nếo châ rah xo pro kăn hnê ngăn Chi [o# thôn Hải Châu tối: tâi tâng mâu pơkâ tối kơpêng mê xuân châ mơjiâng tơtro [ă tơdroăng ki ai khât dêi kong pơlê. ‘Na tơdroăng kơdroh tah hrâ mơnguâ xăm kơtiê, chi [o# x^ng xoăng nhên hnoăng cheăng pêi ăm tơrêm ngế đảng viên thế ai hnoăng veăng kum, hnê nhên ăm tơrêm rơpo\ng, hnê mơnhông cheăng kâ vâ kơdroh tah hrâ mơnguâ xăm kơtiê [ă kơdroh tah mâu ki vâ chê kơtiê tro tơniăn. Jâ Đinh Thị Kim Phương ăm ‘nâi.

‘’Klêi hôp ngin x^ng xoăng tơdroăng cheăng pêi ăm tơrêm ngế đảng viên. Ngin x^ng xoăng nhên tơdroăng cheăng vâ tơrêm ngế, tăng troăng vâ ’nâi ki xiâm kơtiê, ti lâi vâi lơ kơtiê? Mâu rơpo\ng ki ai ivá pêi cheăng mê ngin pơkâ troăng hơlâ ăm vâi mơnhông mơdêk pêt loăng plâi ki klâi, [ă păn ki klâi ăm tơtro [ă ivá dêi tơrêm rơpo\ng. ‘Na mâu rơpo\ng vâ chê kơtiê pro ti lâi vâ vâi châ hluăn ing kơtiê krá tơniăn mê thế pơkâ nhên troăng hơlâ pêi cheăng. Pơtih: hngêi vâi ai krâm kuăn ‘ne\ng [ă dế tro hơnăm pêi cheăng mê ngin mơhnhôk thế vâi lăm pêi cheăm a kong pơlê ki ê, lơ lăm pêi cheăng a kong têa ê’’.

Pôa Lê Thanh Nghị, Kăn hnê ngăn Đảng cheăm Bình Hòa ăm ‘nâi: Đảng ủy cheăm hiăng tối mơgêi, mâu tơdroăng ‘mâi rơnêu ing mâu tơdroăng tơku\m po hneăng hôp a cheăm châ tơ-[rê vâ hbrâ tro tâ mâu rôh po hneăng hôp Đảng ủy cheăm Bình Hòa hneăng hơnăm 2020-2022 hiăng vâ po la ngiâ.

‘’{ă Đảng [o# cheăm Bình Hòa mê hneăng hôp tâi tâng đảng viên vâ châ [lêi tơniăn ăm hneăng hôp mê tơdroăng cheăng hbrâ pêi pro thế pêi nhê khât. ‘Na hlá mơ-éa chêh nôkố mê Đảng ủy hiăng chêh hlá mơ-éa ai 2 mơ-éa tối tơbleăng, môi hlá mơ-éa tối tơbleăng mơgêi tâi tâng mâu tơdroăng cheăng dêi Đảng [o# [ă troăng hơlâ vâ pêi hneăng hơnăm 2020-2025, hiăng chêh klêi, hiăng ‘mâi rơnêu 2 hdrôh klêi mê pơtroh ăm mâu kăn tung khu râ pơkuâ cheăng veăng hnê tối.

Troh nôkố ngin hiăng chêh pơtroh ăm mâu kăn [o# hơnăm hiăng krâ, kăn [o# ki hiăng pơtê cheăng xua hơnăm hiăng krâ, mâu kăn [o# xiâm, mâu ngế tung khu kăn hneăng 9 vâ veăng hnê tối rôh má 3. Klêi mê ngin pơtroh ăm mâu chi [o# vâ mâu ngế đảng viên veăng hnê tối má mơ’nui hdrối vâ tơbleăng a hneăng hôp kân’’.

Pôa Nguyễn Kính, Kăn hnê ngăn Đảng tơring Krông Ana tối tơdroăng mơjiâng po hneăng hôp mâu chi [o# Đảng a cheăm cho ki xiâm vâ pro tơ-[rê ăm hneăng hôp Đảng [o# a cheăm, [ă hneăng hôp Đảng [o# tơring hneăng hơnăm 2020-2025. Khu kăn Đảng tơring Krông Ana hiăng pơkâ rah xo hneăng hôp Đảng [o# cheăm Dray Sap hôp tung 2 hâi lơ 6 [ă lơ 7 khế 4 pro tíu xiâm xiâm mơnúa. Hneăng hôp Đảng [o# Dray Sáp kô ai 93 ngế ki ai inâi, [ă 2 ngế kăn ki hbrâ rơnáu. Nôkố, tâi tâng mâu tơdroăng ki hbrâ rơnáu ăm rôh hôp Đảng [o# cheăm Dray Sap hiăng pêi klêi. Pôa Nguyễn Kính tối:

‘’Tâi tâng mâu khu tơru\m cheăng Đảng a cheăm ai 13 ngế Đảng [o# [ă 21 ngế tung khu ki hbrâ tu\m tâi tâng mâu pơkâ ing tơdroăng cheăng ’na mơngế, tối tơbleăng kal kí, tối tơbleăng séa ngăn [ă hlá mơ-éa chêh ăm hneăng hôp. Malối cho tơdroăng tối tơbleăng tiô tung hlá mơ-éa chêh, rôh kố, khu pơkuâ cheăng Đảng tơring pơkâ cho tơbleăng mâu tơdroăng chêh tung hlá mơ-éa thế rơtế [ă mơnhông cheăng kâ rêh ối [ă tối tơbleăng mê ai pơxúa, kơ’nâi mê vâ tơbleăng tung hneăng la ngiâ, ôh tá xê tối tơbleăng mơhno ‘na hnoăng cheăng hiăng pêi pro.

Kố cho môi tíu ki nếo tung tơdroăng pêi pro kal kí a cheăm. Thế ‘nâi nhên tơdroăng cheăng tơrêm ngế Đảng [o# ki mê dế pêi tơdroăng klâi, tối tro nhên khât vâ ing mê tơku\m po tơbleăng tơniăn thế pêi pro tro tơdroăng cheăng pơkuâ hnê ‘na kal kí xuân môi tiah mơnhông cheăng kâ rêh ối tro tiah tơdroăng ki ai khât, [ă ing hiâm tuăn pêi cheăng xua kuăn pơlê pin rơtế mơjiâng, ôh tá xê pêi vâ ăm tơná xo hnoăng tê’’.

Lê Xuân Lãm chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng