Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 20/1, a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Dak Lak tơku\m po Rôh hôp ‘’Troăng hơlâ pơkâ mơdêk tơdroăng ki tê tơmeăm ngi kong têa ê ho\ng Amazon’’. A Rôh hôp, mâu khu ki rơkê ple\ng lo ing mâu tíu pêi cheăng ki ai tơdjâk troh hiăng tối tơbleăng troăng hơlâ pơkâ mơdêk tê kế tơmeăm ngi kong têa ê [ă mơnhông inâi dêi mâu khu mơdró kâ, malối cho khu mơdró kâ dế pêi cheăng a kong pơlê Dak Lak ho\ng tê mơdró đie#n tưh tung tơdroăng Amazon.

 

 

 

Dak Lak: Troăng hơlâ pơkâ mdơêk tê tơmeăm ngi kong têa ê ho\ng Amazon

 

 

Tiô Khu ngăn cheăng kơmăi kơmok [ă tê mơdró kong pơlê Dak Lak, tung pơla ai pơreăng Covid-19 xuân tá hâi tơniăn, mâu tíu pêi cheăng mơjiâng pro, tê mơdró dêi khu mơdró kâ tro tơdjâk ó khât, kơchơ mơdró xuân môi tiah tơdroăng ki tê kế tơmeăm tung lâp plâi tơnêi ai ôh tá tơniăn, tơdroăng ki mơdêk tê tơmeăm ngi kong têa ê ho\ng tê mơdró đie#n tưh Amazon cho troăng hơlâ ki ai pơxúa, kô kum mâu kế tơmeăm Dak Lak, khu mơdró kâ Dak Lak rế hía rế veăng trâu hơngế tâ tung tơdroăng kơnía, tê mâu kế tơmeăm tung lâp plâi tơnêi.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định