Tăng ngăn hâi: 19/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Khu pơkuâ ngăn Mố đô#i gak tơkăng kong dêi kong pơlê Dak Nông pơtối rak vế mâu tíu hbrâ mơdât pơreăng Covid-19, xuân môi tiah mơdêk hnoăng cheăng rak ngăn, pôi tá ăm ai tơdroăng ki mot tơkâ luâ troăng tơkăng kong mot tung tơnêi têa ôh tá tro luât tung rôh Têt Lo hơnăm nếo 2021. Nôkố mâu đông mố đo#i gak tơkăng kong hiăng mơjiâng 25 khu gak.

Maluâ hnoăng cheăng lăm pơtrui, séa ngăn [ă tơdroăng cheăng trâm hên xơpá, la [ă hiâm mơno ‘’hbrâ mơdât pơreăng môi tiah tơtrâ xâ’’, kăn [o#, lêng pêi dêi hnoăng cheăng a mâu rôh gak đi đo hbrâ rơnáu, pêi pro tro tơdroăng ki hbrâ mơdât mâu ngế ki mot tung tơnêi têa pin ôh tá tro luât ing troăng tơkăng kong, pro kế ki mơdât pơreăng a kơpong tíu tơkăng kong.

Mâu đông mố đo#i gak tơkăng kong xuân hiăng tơru\m [ă khu kăn pơkuâ mâu tơring, cheăm tối tơbleăng, mơdêk ki rơkê ple\ng ‘na hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 ăm kuăn pơlê. Đi đo tối tơbleăng tơdroăng kal ăm khu lêng rak ngăn troăng tơkăng kong dêi kong pơlê Mondulkiri, kong têa Kul tung hbrâ mơdât pơreăng.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định