Tăng ngăn hâi: 15/8/2020

VOV4.Sêdang - Tung 2 hâi lơ 13 [a\ 14, Đảng [o# tơring Di Linh, kong pơlê Lâm Đồng tơku\m po Hneăng hôp khu râ kăn roh má XV, hneăng hơnăm 2020 – 2025. Hneăng cheăng kố nah, Đảng [o# tơring Di Linh hiăng po rơdâ pêi pro tơdâng tơ’mô mâu pơkâ pêi tiô [a\ châ tơ-[rê hên kal khât.

 

 

Rah xo Khu pơkuâ Đảng [o# tơring Di Linh – Lâm Đồng roh má XV

 

Hơ’leh cheăng kâ tro troăng, tơdroăng cheăng kơmăi kơmok, tê mơdró [a\ tơdroăng ki tê mơdró pơrá tâk tiô rêm hơnăm; pêi chiâk deăng pơtối mơnhông tơtêk pêi lo châ hên [a\ châ tơ-[rê; kơdroh tơdroăng pêt to kơphế [a\ hía hé.

Tơdroăng mơjiâng thôn pơlê nếo châ pêi pro tơdâng tơ’mô, châ tơ-[rê. Tâi tâng kơxo# liăn mơ’no mơjiâng thôn pơlê nếo châ lối 6.800 rơtal liăn; hiăng mơjiâng hên kơpong kuăn pơlê rêh ối tiô túa nếo, hên túa pêi, mâu ngế ki kơhnâ rơkê ‘na pêi chiâk deăng. Troh nôkố, lâp tơring ai 15/18 cheăm châ plah thôn pơlê nếo.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng