Tăng ngăn hâi: 21/10/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi 1 pơla hiăng chía tơniăn, sap ing apoăng khế 10 troh nôkố, Dak Lak pơtối ai nếo kuăn pơlê tro dương tính [ă pơreăng êi rơtốu krôk. Ki rơhêng vâ tối, mâu roh ki tâ pơreăng mê pơrá hlo to a mâu ngé ki tá hâi teăm pâk pơkeăng [ă hlo ngế ki ối a pơlê pơrá phá dêi pó ki tro tâ. Tơdroăng kố, chiâng pro pá tung hnoăng cheăng hbrâ, mơdât pơreăng êi rơtốu krôk a kong pơlê kố. Nam Trang, Ngế chêh hlá tơbeăng cheăng tung Rơ’jíu Việt Nam a kơpong Tây Nguyên hiăng lăm troh a tơring Lăk, tíu ki nếo ai 3 ngế tro tâ pơreăng êi rơtốu krôk, vâi ki mê pơrá ối a mâu pơlê pơrá phá dêi pó.

 

 

 

Dế pơlât êi rơtốu krôk tung kơpong klâ krê pơreăng tâ tú dêi Hngêi pơkeăng tơring Dak Lak, kong pơlê Dak Lak, nâ H’Yum Bdap, ối a buôn KDiê 2, cheăm Dăk Nuê ăm ‘nâi: á tơngê, châi krôk sap ing lối 10 hâi hdrối, châ on veăng tung rơpo\ng hngêi djâ pơlât a Hngêi pơkeăng tơring khăm [ă [ok thái pơkeăng tối tâ tú pơreăng êi rơtốu krôk.

Klêi khăm ngăn mơheăm, ‘nâi nhên tơná tâ tú pơreăng êi rơtốu krôk, nâ H’Yum ôh tá kâi prêi tâ chiâng tô tuăn. Mơhé, troh nôkố, nâ hiăng hmiân tuăn xua tơdroăng ki châi hiăng kơdroh:

‘’Drêng mot pơlât akố apoăng á tơngê, klêi mê khăm siêu âm, khăm ngăn mơheăm vâi tối êi tơtốu krôk klêi mê a pơlât akố hlối. Akố [ok thái pơkeăng khăm ngăn krâu khât hlối hlê pôi tá khéa, ối kố pơlât ai pơkeăng pôi tá tô tuăn klâi ôh. Troh nôkố á hiăng hlo chía tâ iâ, hiăng mo le\m ôh tá tô tuăn klâi‘’. 

 

 

 

Bok thái pơkeăng khăm ăm mâu ngế êi rơtốu krôk

 

Tơring Lăk cho tơring ki apoăng dêi kong pơlê Dak Lak tâ tú pơreăng êi rơtốu krôk, [ă ai 9 ngế tâ tú. Tung kơxo# ki mê, ai 2 ngế djâ pơlât a hngêi pơkeăng kân Kơpong Tây Nguyên xua rế râ ó, 7 ngế ki u ối châ pơlât a hngêi pơkeăng tơring. Vâ ví tâ tú pơreăng tung hngêi pơkeăng, Hngêi pơkeăng tơring Lak hiăng mơjiâng môi kíu pơlât êi rơtốu krôk krê tung Khoa Nội- Nhi- Nhiễm [ă ai tu\m tơmeăm ki bâ pơlât mơngế cheăng pơlât.

Nôkố ai 6/7 ngế ki tâ tú pơreăng hiăng pơlât prêi lo ing hngêi pơkeăng, ngế ki ối pơlât khăm ngăn âm tính [ă pơreăng pro êi rơtốu krôk roh má 2. {ok thái pơkeăng chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Thiện, ngế kăn Khoa Nội – Nhi- Nhiễm, Hngêi pơkeăng tơring Lăk ăm ‘nâi:

‘’Klêi tơdah xo pơlât ngế ki apoăng xuân tung pơla pơlât 9 ngế a kơvâ pơlât pơreăng tâ tú dêi hngêi pơkeăng tơring Lăk, Hngêi pơkeăng hiăng ai tơdroăng, pơkâ pơlât hbrâ mơdât pơreăng. Troh hâi kố, tâi tâng mâu ngế êi rơtốu krôk a tơring Lăk hiăng châ pơlât tro tiô pơkâ [ă ôh tá ai tơdroăng pro châi ‘na ki ê a mâu ngế ki êi rơtốu krôk’’. 

 

 

Khăm ngăn krôk ăm mâu ngế ki ối achê [ă mâu ngế ki êi rơtốu krôk

 

Tiô pôa Phạm Phú Anh, Kăn pho\ pơkuâ Hngêi pơkeăng tơring Lăk, ki xahpá má môi tung tơdroăng cheăng hbrâ mơdât pơlât pơreăng êi rơtốu krôk a tơring cho mâu ngế ki tâ pơreăng mê xuân ôh tá tơdroăng tâ tú xua ki tơdjâk lo ing kơpong ki ê,  rêm ngế ki êi krôk mê pơrá ing mâu tíu ki ê xêh. Tơdroăng kố pro kơvâ ngăn pơkeăng thế kơtâu pơlât a mâu tíu ki ai tâ pơreăng vâ hdró kơpong mơdât pơreăng.

Xuân tiô pôa Phú Anh, nôkố tơring Lăk hiăng pê klêi tơdroăng pâk pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng a 3 to cheăm ki apoăng nếo tâ tú pơreăng êi rơtốu krôk, cho cheăm Dak Liêng, Bông Krang [ă Dak Phơi. Dâng 40 rơpâu klo\ng pơkeăng vaccine hiăng châ pâk ăm 20 rơpâu ngế kuăn pơlê a 3 to cheăm mê, châ lối 90%. Tung la ngiâ, tơring Lăk tối kô pâk ăm kuăn pơlê a 3 to cheăm Krông Nông, Ea Rbin [ă Nam Ka.

La, xua nếo tâ tú tơ’nôm ai 3 ngế a cheăm Dak Nuê [ă Nam Ka. La xua nếo tâ tú 3 ngế a cheăm Dak Nuê [ă Nam Ka mê tơdroăng pơkâ pâk pơkeăng vaccine hbrâ mơdât êi rơtốu krôk thế hơ’leh. Pôa Phạm Phú tối:

‘’Tung pơkâ mê thế mơ-eăm ăm luâ sap khế 1 troh khế pái hơnăm kơ’nâi hiăng kêi, la tơdroăng mê xuân ôh tá ‘nâi khât xua kơnôm to a hên tơdroăng. Nôkố pin ai pro la ôh tá bê tu\m vaccine xuân pá, ‘nâ hía ai tu\m. ‘Na tơdroăng pâk troh nôkố tơring hiăng rôe tu\m mê nôkố bú mơ-eăm tơku\m pâk tê. Túa pâk mê pâk mâu ki hơngế hdrối klêi mê vêh pâk mâu ki achê.

Tung pơla pâk mê mâu nho\ng o akố troh [ă kô tơku\m pâk a hên tíu vâ ôh tá tơku\m kuăn pơlê troh krâm. Mơni kô klêi pâk a tơdế hơnăm kơ’nâi’’.

Riân troh hâi lơ 14/10, kong pơlê Dak Lak hiăng tối ai 48 ngế êi rơtốu krôk a 6 tơring Lăk, M’Drak, Krông Bông, C|ư Mgar, C|ư Kuin [ă pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột. Mâu ngế ki tâ pơreăng to mâu kuăn ngo ki ối tung kơpong ai hên ngế ôh tá pâk pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng. Hên mâu kuăn pơlê a kơpong mê xuân hâi hlê tu\m ‘na tơdroăng pâk pơkeăng mơdât êi rơtốu krôk xuân môi tiah ki tơdjâk dêi tơdroăng pâk pơkeăng vaccine hbrâ mơdât pơreăng.

Xua mê, vâ mơdât êi rơtốu krôk, pak^ng tơdroăng mơ-eăm dêi kơvâ ngăn pơkeăng tung tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng [ă pơlât, kal thế ai tơru\m krá khât dêi mâu khu tơru\m cheăng pơlê pơla [ă khu grup vâ hnê tối, mơhnhôk kuăn pơlê hbrâ mơdât pơreăng, vâ kơdroh ai tuăn vâ lăm pâk pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng, vâ kơdroh pơreăng tâ tú.

Nam Trang chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định