Tăng ngăn hâi: 15/8/2020

VOV4.Sêdang - Vi [an châu Âu hâi lơ 14/8 hiăng tối phiu ro môi tuăn nếo ki châ tơ-[rê pơla Israel [a\ mâu kong têa tung kơpong Arab Thống nhất dó inâi UAE. Xông tơpui a roh hôp khu chêh hlá tơbeăng, ngế tơpui kâ Vi [an châu Âu tối nhên, tơdroăng kal kố ai pơxúa kal khât [a\ tu\m péa tơnêi têa xuân môi tiah tơdroăng ki tơniăn dêi kơpong.

Tiô ngế tơpui kâ xiâm Vi [an châu Âu, tá Israel [a\ mâu kong têa Arab Thống nhất pơrá cho khu dêi Khu tơru\m châu Âu. Xua mê, Vi [an châu Âu tơkêa môi tuăn troăng pêi ki péa tơnêi têa [a\ kô mơ-eăm tâi ivá tơná vâ vêh tơku\m po mâu roh tơpui tơno pơla Israel [a\ Palestine.

Tiô tơdroăng châ môi tuăn a hâi lơ 13/8 pơla Israel [a\ mâu kong têa Arab Thống nhất xua pôa Donald Trump, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih pro ngế ối tung dế, Tơnêi têa Judêu tơkêa pơtê pơkâ pro chiâng môi kơpong ối tung tơnêi tíu dêi Palestine.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng