Tăng ngăn hâi: 19/9/2020

VOV4.Sêdang - Khu hnê mơhno tơku\m po Hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Gia Lai rôh má 16 hneăng hơnăm 2020 – 2025 hiăng tơku\m po rôh hôp tối tơbleăng, séa ngăn mâu tơdroăng ki xiâm hbrâ ăm Hneăng hôp xua tơdroăng pơkuâ dêi pôa Châu Ngọc Tuấn, Kăn pho\ pơkuâ ngăn Đảng, kăn pơkuâ Khu hnê mơhno Tơku\m po Hneăng hôp. Pôa Châu Ngọc Tuấn pơchân mâu vâi pú ki pơkuâ {ơrô cheăng Đảng châ xoăng hnoăng cheăng pơkâ thế, pơkuâ tơdjuôm tâi tâng hnoăng cheăng tơku\m po Hneăng hôp; mâu khu kum mâu kăn, mâu khâu kum a hngêi hôp kân, tíu hôp pêi pro tro mâu tơdroăng pơkâ ‘na hâi khế, mâu hnoăng cheăng châ xing xoăng.

Pôa Châu Ngọc Tuấn pơkâ thế kăn tôh pơkuâ tối tơbleăng, xing xoăng hnoăng cheăng vâ mâu ngế ki cheăng tung tôh séa ngăn nhên tơdroăng ki tối tơbleăng pêi pro, tối tơbleăng tơdrêng pơkâ tơleăng mâu tơdroăng ki ôh tá tro tâng lơ trâm.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định