Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Sap apoăng hơnăm troh nôkố, kong pơlê Gia Lai ai vâ chê 2 rơpâu 400 ngế tơngê lo mơheăm. Ki tơtro\ng, bu tung pơla tơdế khế achê kố, lâp kong pơlê ai 400 ngế tro tâ pơrea\ng ki nếo. Kơxo# mơngế tro tâ pơrea\ng tơngê lo mơheăm tâk re\ng pro hên hngêi pơkeăng a kong pơlê lối hâ ho mơngế troh khăm pơlât.

Môi ngế tro tơngê lo mơheăm châ pơlât a hngêi pơkeăng kân Gia Lai

 

Tíu xiâm mơdât pơrea\ng kong pơlê Gia Lai tối ăm ‘nâi, tung pơla kố nah kong mêi hên, ai kong tô há, pro tơ’lêi ăm tri trôu ai kuăn re\ng, pâk chik hên ngế tung pơlê pơla. Kơvâ khăm pơlât kong pơlê Gia Lai pơchân kuăn pơlê hbrâ pêi pro mâu troăng hbrâ mơdât pơrea\ng [a\ drêng koi pơtê athế kât kơmung; đi đo mơgrúa kong prâi, ki rơhêng vâ tối cho mâu tíu ai têa toăng, pôi tá ăm tri trôu ai tíu ai kuăn.

Tíu xiâm mơdât pơrea\ng kong pơlê Gia Lai dế pơtối tơru\m krá tơniăn [a\ mâu tơring pêi pro mâu troăng hbrâ mơdât pơrea\ng tơngê lo mơheăm xông tâ tú.

Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định