Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang -  Tơdroăng file mềm péa nâl (Xuăn [ă Jarai; Nâl Xuăn [ă Bơhnéa) thâu rơkong hơ’muăn, rơkong pơchuât thơ, rơkong tơpui pơto pơtih kum mâu vâi o hlê nâl Xuăn ăm mâu vâi ‘ne\ng mauh yăo dêi mơngế hdroâng kuăn ngo nôkố châ hnê tung mâu hngêi trung hriâm a kơpong hơngế hngo a kong pơlê Gia Lai.

Kố xuân cho tơdroăng tơkêa bro châ kâ pri má môi tung rôh tơ’noăng hriăn ple\ng ăm mâu vâi o kong pơlê Gia Lai roh má 8 hơnăm 2020 xua khu hok tro lâm 11, tơring C|ư Sê, kong pơlê Gia Lai hriăn. Túa file mềm péa nâl (Xuăn [ă Jarai; Nâl Xuăn [ă Bơhnéa) châ tơbleăng hnê a Hngêi trung Mauh yăo a tơring C|ư Sê hiăng ăm hlo tơ-[rê roh apoăng tơxâng mơnê. Vâi ‘ne\ng mầm non kô ai tơdroăng hriâm ki nếo tơ-ê, achê há. Nôkố mâu vâi o hiăng khên tơpui, veăng mơdêk hlê ple\ng drêng cô hnê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định