Tăng ngăn hâi: 25/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - A hneăng hôp má 14 dêi Ho#i đong kong pơlê Gia Lai a kơxo lơ 24/9, pôa Châu Ngọc Tuấn, Pho\ pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng kong pơlê Gia Lai châ rah xo pro Kăn hnê ngăn Ho#i đong kong pơlê hneăng má XI (hneăng hơnăm 2016 – 2021) [a\ kơxo# ph^u rah xo vâ môi tuăn hên. Mâu kăn môi tuăn tơbleăng tối pôa Châu Ngọc Tuấn, Kăn pho\ pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng kong pơlê Gia Lai vâ rah xo Kăn hnê ngăn Ho#i đong kong pơlê. Ai 73/75 ph^u rah xo a hneăng hôp môi tuăn rah xo pôa Châu Ngọc Tuấn pôu râng hnoăng cheăng kố.

 

Pôa Châu Ngọc Tuấn – Kăn pho\ pơkuâ hnê ngăn Đảng kong pơlê Gia Lai châ rah xo Kăn hnê ngăn Ho#i đong kong pơlê

 

Xông tơpui tơdah hnoăng cheăng, pôa Châu Ngọc Tuấn tơkêa kô đi đo mơ-eăm, pêi kêi đeăng hnoăng cheăng châ pơcháu a kơ koan teăng mâ ăm tơdroăng pói vâ dêi kuăn pơlê tung kong pơlê.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định