Tăng ngăn hâi: 7/4/2020

VOV4.Sêdang - Nôkố, tung kong pơlê Gia Lai tá hâi ai ngế tro pơrea\ng Covid – 19, laga drêng ai pơrea\ng Covid – 19 dế xông tâ tú ó mê tơdroăng mơdêk hlê ple\ng ăm vâi krâ hdroâng kuăn ngo cho kal khât. Vâ kuăn pơlê hlê ple\ng tơdroăng ki rơ-iô dêi pơrea\ng Covid – 19 [a\ chiâng hmâ pêi mâu tơdroăng, môi tiah: mơgrúa dêi châ chăn, truâ kên klup rơkong môh drêng lo a tíu tơdjuôm, ôh tá tơku\m kơdrâm mơngế, rak kơtăn ki vâ iâ 2 met drêng ối achê tíu tơdjuôm [a\ ki ê hía, mê kal ai mot pêi cheăng kơtăng dêi mâu râ, kơvâ cheăng [a\ troăng pơtâng ki tơtro [a\ pơkâ, châ tơ-[rê.

Khu kăn pơkuâ Vi [an Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam kong pơlê Gia Lai tối ăm ‘nâi: tíu cheăng hiăng pơtối mơnhông hnoăng dêi mâu krâ pơlê, kăn pơkuâ thôn, mâu ngế ki châ kuăn pơlê loi tơngah tung pơlê pơla; ai mâu troăng pơtâng tối [a\ um, pơtih mâu mơ-éa [a\ mâu tơdroăng vâ te\m a mâu tíu hôp tơdjuôm.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng