Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 25/9, Khu xiâm pơkuâ lêng tơru\m [a\ Khu pơkuâ tơdroăng loi t^ng tiô khôp Tơnêi têa, Khu kăn pơkuâ hnê ngăn Đảng kong pơlê Lạng Sơn tối ‘na roh hôp ‘na khoa hok râ tơnêi têa Leh tơbâ 70 hơnăm ‘’{lêi trâng Tíu tơkăng kong Thu – Đông (1950 - 2020)’’ kô châ tơku\m po a kong pơlê Lạng Sơn a hâi lơ 2/10 la ngiâ.

Hneăng hôp vâ mơnhên tơdroăng [lêi trâng kân tíu tơkăng kong 1950, mơnhên troăng hơlâ tơtro, tơdroăng pơkuâ, hnê mơhno [ea\n [e\ng, rơkê, teăm tơdrêng dêi Khu xiâm Đảng, ối a ko cho Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng apoăng [a\ Khu xiâm pơkuâ lêng; hiâm mơno hbrâ xêh, rơkê, mơ-eăm xêh dêi khu lêng pin [a\ kuăn pơlê pin tung tơdroăng xông tơplâ.

Tie#n sih Đinh Thị Mai, kăn pơkuâ ‘na pơtâng tối kuăn pơlê, Khu pơkuâ tơdroăng loi t^ng tiô khôp Tơnêi têa tối ăm ‘nâi, roh leh tơbâ 70 hơnăm kố cho roh apoăng hneăng hôp tơpui tơno ‘na {lêi trâng Tíu tơkăng kong Thu – Đông châ mơdêk râ tơnêi têa.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định