Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 25/9, Hneăng hôp mâu kăn Đảng [o# kong pơlê Kon Tum roh má 16, hneăng 2020-2025 hiăng klêi, tơdroăng mê tơbleăng pơkâ [ă mơgêi hneăng hôp. Tơdroăng pơkâ hneăng hôp mâu kăn Đảng [o# kong pơlê Kon Tum roh má 16 pơkâ pơla hơnăm 2020-2025 cheăng kâ tâk tâng riân 10% tung hơnăm tơngi klêng. Tâi tâng tơmeăm pêi lo riân rêm ngế châ 70 rơtuh liăn tơngi klêng. Xo liăn ngân ăm tơnêi têa tung kong pơlê riân châ 8,2% tung hơnăm kố, [ă troh hơnăm 2025 châ lối 5 rơpâu rơtal liăn. 

 

 

Mâu kăn tối tơbleăng a Tơdroăng pơkâ dêi Hneăng hôp kân

 

Kơxo# rơpo\ng kơtiê chu sap 3-4% tung hơnăm. Troh hơnăm 2025 tơ’mot châ 5 rơpâu ngế đảng viên nếo. Kơxo# mâu khu tơru\m cheăng Đảng pê klêi hnoăng cheăng tơngi klêng rêm hơnăm châ 75%. Lối 76% ngế kuăn pơlê châ tơku\m a mâu khu cheăng kal kí, pơlê pơla.

Pôa Dương Văn Trang, ngế cheăng tung Khu xiâm Đảng, Kăn hnê ngăn Đảng kong pơlê Kon Tum hneăng má 15 pơtối châ rah xo pro kăn hnê ngăn Đảng Kon Tum hneăng má 15, hneăng hơnăm 2020-2025.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định