Tăng ngăn hâi: 14/7/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 13/7, Khu pơtâng tối mơhnhôk kuăn pơlê Tơnêi têa tơru\m [a\ Khu xiâm Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam, Hngêi tơleăng kuăn pơlê xiâm [a\ Khu xiâm pơkuâ hnê arak luât tơku\m po Hneăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi Tơdroăng pơtâng tối mơhnhôk kuăn pơlê tung tơdroăng tơleăng. Sap hơnăm 2014 troh khế 9/2019, tung lâp tơnêi têa hiăng tơku\m tơleăng vâ chê 900 rơpâu roh tơdroăng tơxup tơbriât, tơhôu, tơhêng, pro xôi luât. Tung mê 80,6% kơxo# roh tơleăng châ tơ-[rê.

Xông tơpui a hneăng hôp, jâ Trương Thị Mai, Kăn pơkuâ pơtâng tối mơhnhôk kuăn pơlê Tơnêi têa mơnhên: xiâm kối dêi tơdroăng tơleăng mê cho tơdroăng pơtâng tối mơhnhôk kuăn pơlê. Tơleăng cho tơdroăng pơtâng tối, mơhnhôk troăng hơlâ, luât; mơdêk hlê ple\ng, hnoăng cheăng, hiâm mơno ki vâ xêh, mơjiâng tơdroăng môi tuăn, thăm ti tăng troăng tơpui tơdjuôm, tơleăng mâu tơdroăng ối tơvâ tơvân, ôh tá môi tuăn.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng