Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 25/9 hiăng po hneăg hôp tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa kong pơlê Dak Nông rôh má 4 hơnăm 2020 – 2025. Mâu hơnăm hdrối mê hía nah, kơnôm ing tơdroăng ki mơdêk tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa tơtro [ă tơdroăng pêi pro ai khât mâu tơdroăng pơkâ mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla, tơdroăng rêh ối hiâm mơno dêi kuăn pơlê tung kong pơlê rế hía rế châ hơ’lêh [ă mơdêk; kơxo# rơpo\ng kơtiê kơdroh ối 2% tơngi klêng rêm hơnăm, tung mê kơxo# rơpo\ng kơtiê cho hdroâng kuăn ngo kơdroh sap ing 3% tơngi klêng.

 

 

Hneăng hôp tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa kong pơlê Dak Nông.

 

 

Troh nôkố, lâp kong pơlê ai 22/60 to cheăm pêi klêi thôn pơlê nếo. Hneăng hôp hiăng tối tơbleăng tơdroăng ki kal, tung la ngiâ ah pơtối mơdêk mâu tơdroăng ki hiăng pêi pro klêi [ă po rơdâ mâu tơdroăng ki rơkê ple\ng. Hneăng hôp hiăng pơtroh khu kăn, tung mê ai 12 ngế ki kơhnâ rơkê veăng hôp a hneăng hôp tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa lâp tơnêi têa rôh má 10, tiô tối hdrối kô châ tơku\m po a pơlê kong xiâm Hà Nội a khế 12 la ngiâ. Drêng kố, châ tơdroăng pơkâ thế dêi kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, kăn pơkuâ kong pơlê Dak Nông hiăng diâp Me dái Pêi cheăng ối má péa [ă má pái ăm 8 ngế krê [ă 1 khu pú hên.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định