Tăng ngăn hâi: 29/2/2020

VOV4.Sêdang - Ho#i đong Kring vế khu lâp kong têa nếo tơku\m po rôh hôp ‘na Tơkêa ôh tá mơ’no pháu hnêa trếo tik nik NPT. Pôa Gustavo Zlauvinen, kăn hnê ngăn Ho#i đong hneăng hdrối mơnhên tối tơdroăng Tơkêa ôh tá ‘no pháu hnêa trếo tik nik hơnăm 2020, tâi tâng mâu kong têa ki tơru\m cheăng dêi Khu tơkêa kố kal pêi pro tu\m mâu tơdroăng ki hiăng châ k^. Kố cho tơdroăng ki pơkâ kơtăng vâ mơdât mâu tơdroăng ki tơbriât dêi rơpó mơjiâng pro pháu hnêa, trếo tik nik ki nếo pơla mâu kong têa ki tơru\m.

Ki hên mâu kong têa ki tơru\m cheăng tung Ho#i đong kring vế xuân hiăng môi tuăn [ă krếo thế mâu kong têa ki ê xúa on tơhrik trếo tik nik cho tơdroăng ki vâ hơniâp le\m. Tơdrêng amê hnối kal mơ-eăm vâ pêi pro châ tơ-[rê tung rôh po Hneăng hôp mơnhên tối tơdroăng tơkêa ôh tá ‘no pháu hnêa trếo tik nik hơnăm 2020 a khế 4 la ngiâ.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng