Tăng ngăn hâi: 27/9/2020

 

 

Inâi krếo cho Biển Hồ, lơ long Tơ Nung lơ Ia Nueng ối a peăng Kơnho\ng Gia Lai, kơtăn tơdế pơlê kong kơdrâm Plei Ku dâng 7km, ối tung cheăm Biển Hồ, pơlê kong kơdrâm Plei Ku, kong pơlê Gia Lai. Biển Hồ ai um méa ki tơvo, ki rơdâ dâng 230 ha, tâ tá to ngo [ă kong loăng hngó ngiât rơngiâp plâ hơnăm.

Tiô tơdroăng hơ’muăn tối chal vâi krâ nah dêi hdroâng Jarai tối ‘na xiâm kối Ia Hnueng (Biển Hồ) hdrối nah cho kơno têa ôu tơchuôm dêi pơlê mơngế Jarai. Têa a kơno Ia Nueng hnăng le\m tơngói, ngăn hlo kơnó ngiâ kuăn mơngế, môi tiah ‘mơ’mó.

 

Biển Hồ Plei Ku ai tơdjâk troh tơdroăng hơ’muăn tối

 

 Ai môi hâi ki mê, drô troăng prôk troh a kơno Ia Nueng vâ hnêng têa, ai péa ngế tung pơlê cho Yă Pôm [ă Yă Chao châ trâm hlo ai môi to rơkái kloâ le\m ó pá kâi tối. Yă Chao hiăng rup xo rơkái klôa mê hnối djâ păn dêi a hngêi tơná. Rêm hâi, Yă Chao rak ngăn, păn roăng rơkái klôa ki mê che\m ăm ga kâ mâu tơmeăm ki kơhiâm la rơkái klôa ôh tá vâ kâ ki klâi. Môi hdroh Yă Chao râng mâu plôi lăm hnêng têa a Ia Nueng djâ vêh a hngêi, a krí plôi krêa mâu prêi kơdrâ hlo rơkái klôa mê chéa kâ tâi prêi ki krêa a plôi, ga kâ kơhiâm ‘nâng. Tơviah drêng hlo ai tơdroăng ki hil tiah mê, kơ’nâi mê Yă Chao lăm kui xo prêi bông djâ vêh a hngêi vâ che\m ăm rơkái klôa kâ, rơkái kân re\ng ó khât. Rơkái ki mê hiăng kân to hơto [ă kơpôu đâi pro tâi pơlê chiâng tơviah.

Drêng mê nah, kuăn pơlê pro kuât nếo [ă pơtêh thế kuăn pơlê lăm tăng môi to rơkái ki kân vâ rơkâu Xeăng [ă ôu kâ hâk phiu to kuât nếo. Rêm ngế lăm tăng lâp lu la ôh tá kâi châ hlo rơkái ki lâi kân môi tiah krâ pơlê hiăng pói rơhêng vâ, mê vâi hiăng prếo vêh a hngêi, vâi pâ Yă Chao rơkái klôa mê vâ rơkâu xối xeăng. La Yă Chao ôh tá ăm. Troh mơ’nui, kuăn pơlê hiăng pơtêh 2 ngế rơtăm ki kân, ivá rơdêi kho\m châ rup xo rơkái klôa dêi Yă Chao mê vâ rơkâu xối xeăng, [ă hnối xing xoăng ăm mâu rơpo\ng tung pơlê hơ’neh mâm rơkái hâk nâ sôk suâ to kuât nếo. Krê Yă Chao ôh tá xo hơneh rơkái mê, [ă tơhrâ: ‘’Tâng á kâ hơ’neh ki kố tơnêi kô tơdro, Ia Nueng kô rơlâm tơhnâp’’. Mâu vâi cháu dêi Yă Chao hlo hơ’neh mâm mê kơhiâm, vâi pâ i kâ, [ă krôu plâ hâi plâ măng, xua mê, jâ athế ăm dêi cháu kâ hơ’nêh rơkái klôa. Pa iâ ing mê, kong plêng, kong ngo kơdrâ tơdro, hngêi trăng chiăng iăng, hnối rơlâm tơhnâp, tơnêi kơđu tâi pơlê. Prế jâ cháu Yă Chao kơtâu hdâ ôh pá teăm hiăng tro têa rơlêa toi krăm tung kơdó long chiâng hmốu tung kơdâm.

Ki păng ‘nâng, Biển Hồ cho ngâ ngo on hiăng ngê châ hr^ng hơnăm hdrối nah. Ki kân rơdâ dêi long têa kố ngăn môi tiah têa kơx^ mê kuăn pơlê akố hmâ tối long têa kơx^ - cho Biển Hồ. Maluâ kong prâi ôh tá tơniăn, tô mơdrăng la sap nah troh nôkố, têa a Biển Hồ akố ôh tá la lâi kâi xiâ. Biển Hồ cho tíu ki pơtroh têa vâ ôu hum, roh jíu rêm hâi ăm lối chât rơpâu ngế kuăn pơlê a pơlê kong kơdrâm Plei Ku. {ă tơdroăng ki le\m krip ki ai xêh, kơnho\ng têa tung kơdâm hnăng krúa, mê vâi pơtih Biển Hồ môi tiah hmốu kơnía, cho ‘’mâ ki hnăng le\m’’ dêi kơpho# kong ngo Plei Ku.

 

 

Hlá tơbeăng Công an Nhân dân

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định