Tăng ngăn hâi: 20/9/2020

 

 

Tiô rơkong hơ’muăn tối dêi pôa K’Kệ, ối a pơlê B’Nâm, cheăm Dak Plao, tơring Dak Glong, kong pơlê Dak Nông: Roh ton tế ton t^n na nah, pơlê B’Nâm cho môi kơpong ki tơbăng le\m, tơnêi tíu hơpok le\m, mơjiâng chiâng hên mâu hdrê loăng ngiât kơbâng la drêng troh a rơnó mê hngê, khía mơhot kân mâu pơlê akố pơrá chiâng long têa lân lu tâi tâng. Hơ’ui kuăn pơlê mê krâ pơlê inâi cho Tang Klao Ca hiăng tơkâ luâ kong, lâ têa lăm krếo prế nho\ng o xeăng, cho xeăng Dit [ă xeăng Dri vâ veăng kum kuăn pơlê. Péa ngế xeăng ki kố hiăng lăm trâm xeăng Têa Pơx^ vâ pơxêh pro ăm to lâi to kơdung ngo kân, ‘măn achê pơlê B’Nâm vâ kum kuăn pơlê pôi tá tro têa lân. Kơnôm châ xeăng têa kơx^ veăng kum, mê khoh pơxêh chiâng ai Ngo Pâ ki pá ngiâ, klêi mê, pơxêh pro Ngo Nôu pá ro\ng [ă hên h^n mâu tơdroăng ki ê.

 

 

Tíu xối tơbâ xeăng hmốu

 

Klêi kơ’nâi hiăng pơxêh chiâng 2 to ngo achê pơlê, pôa Tang Klao Ca rơtế [ă kuăn pơlê tơku\m po t^ng mơnê khu xeăng. Vâi krâ-nho\ng o hơniâp ro to\n chêng, ôu kâ pôu phâi tá troh a kơmăng. Pá iâ ing mê, drêng kong vâ gâ, kơdrâ ai príu ruih lâp pơlê B’Nâm. Tơdroăng ki tơviah klêi kơ’nâi ai priu ruih mê, mâu tơmeăm ki rơkâu xối xeăng pơrá chiâng hmốu tâi tâng. Kuăn pơlê xâu ó khât, klêi mê, tâng xeăng Siêng Rút, cho xeăng pơkuâ pơlê pro kuăn pơlê pốu hlo [ă xeăng ai tối tiah kố, xua ti lâi ai príu ruih mê, xua kuăn pơlê drêng po t^ng mê ôh tá krếo xeăng Ba Trặ, cho xeăng ki pơkuâ ngăn kiâp hmốu dêi kleăng vông, xua mê, xeăng khoh pơxâu. Klêi kơ’nâi po t^ng pâ khu xeăng pôi tá ‘nhó, a kơpong ngo Pâ hiăng huăn hên kơtếo ki kân, to lâi ko\ng kuăn pơlê kuâ râng xuân tá ti kâi plah kơtếo ki mê. Sap ing mê, kuăn pơlê hiăng dó inâi ngo Pâ mê cho B’Nâm Tào Dung, cho tơkéa vâ tối ngo ai kơtếo kân, kơ’nâi mê, nếo khoh dó inâi ngo Tà Đùng.

Tâ tá kơpong ki kân rơdâ mê pơrá tro príu ruih tơpok tơpâ chiâng bông thâl, chiâng mâu hmốu ki kân. Ki tơviah akố, a khu hmốu Kơnốu, drêng tôm xo to\n ga ai idrâp chuât ki tơleăng tơniâ le\m. Drêng to\n hmốu ki mê, rêm ngế athế pôi ‘na pơxôh, tơpui, lơ tó, kal athế nhoa#m; tâng tó, lơ ‘nêk kơ khu hmốu ki mê kô tro  xeăng pơxâu phak. Kơ’nâi mê, vâi xo khu hmốu tơn^ng ki mê pro prôa ki vâ to\n môi tiah chêng koăng.

 

 

Khu ki hriăn rơkê dêi UNESCO lăm pôu ngăn tíu xối tơbâ xeăng hmốu

 

Nôkố, tơdroăng rêh ối hiăng ai hên ki hơ’leh, la kuăn pơlê hdroâng Mạ a tíu kố xuân ối đi đo chôu vế [ă đi đo hơ’muăn tối ăm kuăn cháu tơmâng tơdroăng ki ai tơdjâk troh ngo Tà Đùng. Rêm roh drêng dah ai kế tơmeăm, mê pơlê pơla tơku\m dêi pó po mơd^ng koh mơnê kơ xeăng kong, pro t^ng kơno têa, t^ng rơkâu pâ ai mêi, t^ng kâ báu nếo [ă hên mâu t^ng ki ê.

Ki rơhêng vâ tối, vâ chôu vế tơdroăng ki hơ’muăn um méa mâu ngo hmốu ki mê, vâi krâ-nho\ng o xuân hiăng tơlo liăn ngân, ivá cheăng [ă pâ phep khu kăn pơkuâ mơjiâng tíu ki pleăng xối xeăng hmốu achê troăng kân kơxo# 28. Vâi krâ-nho\ng o hmâ lăm troh ngăn a tíu ki xối tơbâ mê, ngăn mê môi tiah tơmeăm t^ng kal athế châ rak vế [ă hnê mơhno ăm rơxông kuăn cháu la ngiâ ah.

 

 

Hla tơbeăng Dak Nông

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định