Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


VOV4.Sêdang - Kăn xiâm pơkuâ kong têa Indonesia nếo k^ Pơkâ kơxo# 01 hơnăm 2021 ‘na thăm pro ăm re\ng mơnhông mơdêk cheăng kâ kơpong tíu tơkăng kong tơnêi têa [a\ mâu kong têa Malaysia, Timor Leste [a\ Papua New Guinea. Tiô pơkâ kố, ngế ối a ko Kơ koan pơkuâ tíu tơkăng kong Tơnêi têa, pôa Tito Karnavian, Ngế xiâm pơkuâ kan sát kong têa Indonesia thế pêi pro môi tơdroăng vâ thăm pro ăm re\ng mơnhông cheăng kâ a pái tíu tơkăng kong, mơjiâng mâu tơdroăng pêi thăm mơnhông cheăng kâ kơpong tíu tơkăng kong Aruk, Motaain [a\ Skouw vâ tơ’mot tung mâu troăng hơlâ mơjiâng Pơkâ xo [a\ mơ’no liăn ngân kơpong.

Pơkâ mơnhông mơdêk tơdâng tơ’mô kơpong [a\ Pơkâ pêi cheăng dêi khu râ kăn pơkuâ kơpong. Khu râ kăn pơkuâ mâu kong pơlê ki tơdjâk thế to\ng kum Chin phuh Tơnêi têa tung tơdroăng thăm pro ăm re\ng tơdroăng mơnhông mơdêk dêi mâu kơpong tíu tơkăng kong [a\ mâu kong têa Malaysia, Timor Leste [a\ Papua New Guinea.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định