Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Amir Hatami, Ngế xiâm ngăn ‘na lêng kong têa Iran tối ăm ‘nâi, kong têa kố dế pơkâ tơdroăng thăm mơ’no tê mâu pháu hơnêa dêi lêng klêi kơ’nâi tah lôi luât ki mơdât. Xông tơpui a um tơvi dêi kong têa, Ngế xiâm ngăn lêng kong têa Iran tối ăm ‘nâi, riân sap ing hơnăm nah, hên kong têa hiăng tơpui tơno [ă Iran vâ rôe xo pháu hơnêa dêi kong têa kố.

Xua ti mê, klêi kơ’nai tah lôi luât tê mơdró pháu hơnêa, Khu kăn xiâm kong têa Iran hiăng po hên he\ng mâu hneăng hôp [ă mâu kong têa vâ tơno tơnêng ‘na tơdroăng tê rôe pháu hơnêa. Laga, pôa Amir Hatami vêh mơnhên tối, Iran kô tê ăm mâu kong têa ki vâ kring vế dêi tơná ki tơtro khât. Pơxiâm sap ing hâi lơ 18/10 pơla hdrối kố nah, luât mơdât tê rôe pháu hơnêa dêi Khu lâp kong têa [ă Iran hiăng pơxiâm xêt khât.

Nhat Lisa tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định