Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang -  UAE [ă Israel nếo tối tơbleăng hiăng pêi pro tiô tơdroăng tơhrâ pơla péa pâ vâ mơhnhôk kring vế ‘no liăn cheăng ăm dêi rơpó. Ngế xiâm pho\ ngăn ‘na liăn ngân UAE, pôa, Younis Haji Al-Khoury ăm ‘nâi, péa pâ hiăng k^ 99 tơdroăng tơhrâ kring vế ‘no liăn cheăng. Mâu tơdroăng tơhrâ mê vâ mơnhông mơdêk tơru\m cheăng kâ, mơhnhôk tơbriât cheăng pơla péa tơnêi têa. {ă Israel, tơhrâ kô pro pơxúa ăm kơpong krê kuăn pơlê [ă mơdêk  tơbriât cheăng kâ.

Kố cho môi tung mâu tơdroăng tơhrâ ki apoăng pơla UAE [ă Israel  klêi kơ’nâi k^ tơhrâ môi tiah hmâ tơru\m cheăng a hâi lơ 15/9 kố nah. Khu xiâm ngăn troăng prôk rơxế kơtâu Israel hâi lơ 18/9 ăm ‘nâi kô k^ môi tơdroăng tơhrâ tơ-[ai kơneăng tê mơdró [ă UAE [ă 28 rôh tơ-[ai kơneăng pơla rêm măng t^ng pơla péa pâ.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định