Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang -  Khu xiâm ngăn pơkeăng kong têa Italia ăm ‘nâi, 2 hâi hdrối kố nah, kong têa kố tối ai vâ chê 12 rơpâu ngế tâ pơreăng Covid-19, tâk hên tâng vâ pơchông [ă kơxo# ki hên dêi hâi hdrối mê. Kơxo# mơngế hlâ xua Covid-19 a Italia xuân tâk troh 69 ngế tung 1 hâi, tâk lối 20 ngế tâng vâ pơchông [ă hâi hdrối mê.

Italia cho môi tung mâu kong têa ki apoăng châu Âu chiu tơdjâk dêi pơreăng Covid-19 [ă hiăng kâi mơdât pơreăng a rơnó mơdrăng kố nah kơnôm péa khế pơlât mơdât mâu tơdroăng prôk lăm, tê mơdró.

Laga, kơxo# mơngế tâ pơreăng Covid-19 hiăng tâk hên a kong têa kố tung măng t^ng kố nah. Nôkố Italia cho kong têa ai hên ngế hlâ xua tâ Covid-19 hên má 2 a châu Âu, kơ’nâi Ănglê, [ă lối 36 rơpâu ngế hlâ riân sap ing tâ tú pơreăng.  

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định