Tăng ngăn hâi: 24/11/2020


 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/11, jâ Trương Thị Mai, Kăn cheăng tung Khu xiâm kal kí, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tơnêi têa, Kăn xiâm pơkuâ pơtâng tối mơhnhôk kuăn pơlê, rơtế [ă khu râ kăn Kuo#k ho#i kong pơlê Lâm Đồng tơku\m po Hneăng hôp trâm mâ mâu kăn [o#, mơngế pơkuâ, mơngế cheăng dêi pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, kong pơlê Lâm Đồng klêi kơ’nâi Hneăng hôp roh má 10, Kuo#k ho#i hneăng má XIV.

A roh trâm mâ, jâ Trương Thị Mai mơnhên mâu rơkong veăng tơpui tối dêi mâu kăn [o#, mơngế pơkuâ, mơngế cheăng tơdrêng amê tiâ mâu tơdoăng ‘na tăng cheăng pêi dêi droh rơtăm, troăng hơlâ dêi Chin phuh ‘na mơjiâng pêi chiâk deăng, thôn pơlê [a\ kuăn pơlê pêi chiâk deăng; troăng xúa kăn [o# cho mơngế hdroâng kuăn ngo, mơnhông thôn pơlê [a\ xúa kơmăi kơmok rơxông nếo; mơjiâng hngêi trăng, troăng klông mơnhông pêi chiâk deăng.

Jâ Trương Thị Mai xuân tối tơ’nôm ‘na mâu pơkâ pêi la ngiâ ‘na mơnhông mơdêk cheăng kâ, rêh ối pơlê pơla [a\ 3 pơkâ xiâm [a\ 3 troăng mơnhông dêi Đảng [a\ Tơnêi têa tung la ngiâ; mâu troăng hơlâ tơleăng mâu tơdroăng ‘na pơ’leăng mâ mơngế hên ngế hiăng krâ dêi Việt Nam; mơnhông mơdêk hnoăng cheăng kăch măng kơmăi kơmok 4.0.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định