Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 22/10, a Hngêi Kuo#k ho#i, jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i hiăng trâm mâ mâu Kăn teăng mâ, Kăn pơkuâ kơ koan teăng mâ Việt Nam a kong têa ê châ rah xo pêi hnoăng cheăng hneăng hơnăm 2020 – 2023, hbrâ vâ to pôu râng hnoăng cheăng nếo. A roh trâm mâ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i pơchân, mâu kăn teăng mâ, Kơ koan teăng mâ Việt Nam a kong têa ê thăm mơnhông tơpui kâ mơhno khôi túa le\m tro, tơpui tơno pơla Khu râ kăn Kuo#k ho#i, mơjiâng pơlê pơla Việt Nam a kong têa ê.

 

Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i trâm mâ kăn teăng mâ, kăn pơkuâ teăng mâ tơnêi têa Việt Nam a kong têa ê

 

Pêi pro tơtro tơdroăng kring vế, găk ngăn to\ng kum kuăn pơlê pin. Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i loi tơngah, cho ngế kăn teăng mâ ăm Tơnêi têa Việt Nam [a\ cho ngế ối a ko Kơ koan teăng mâ a kong têa ê, mâu kơ koan teăng mâ, Kơ koan teăng mâ Việt Nam a kong têa ê mơ-eăm tâi ivá tơná, ru\m môi tuăn, ó rơdêi, vâ kêi đeăng hnoăng cheăng châ Đảng, Tơnêi têa [a\ kuăn pơlê pơcháu.

Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định