Tăng ngăn hâi: 25/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 24/9, a pơlê kong kân Cần Thơ, Đảng [o# pơlê kong kân Cần Thơ hiăng pơxiâm po hneăng hôp khu kăn rôh má 14 hơnăm 2020 – 2025. Jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, kăn cheăng tung tíu xiâm kal kí, kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i pơkâ thế, Đảng [o# pơlê kong kân Cần Thơ pơtối mơdêk châ tơ-[rê tơdroăng ki rak ngăn, xúa tơnêi tơníu [ă kong kế tơmeăm khoăng; rak vế kong prâi tơnêi tơníu [ă hbrâ ví [ă kong prâi pro hơ’leh.

 

Hneăng hôp khu râ kăn Đảng [o# pơlê kong kân Cần Thơ

 

Cần Thơ athế cho túa ki djâ troăng ahdrối a kơpong Tây Nam Bộ tung rak ngăn, xúa tơnêi tơníu, kong kế [ă rak vế kong prâi. Ngăn tơdroăng ki kong prâi pro hơ’leh rế cho tơdroăng ki pơloăng mơnúa, rế cho rôh ki tơ’lêi hlâu vâ pơlê kong kân mơhno tối hnoăng cheăng dêi tíu xiâm kơpong, hnê mơhno [ă mâu tơdroăng ki ai tơdjâk troh lâp lu vâ mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla dêi kong pơlê ê tung kơpong.

Katarina Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định