Tăng ngăn hâi: 8/7/2020


 

VOV4.Sêdang - Hlá tơbeăng CNN dêi kong têa Brazil, hâi lơ 7/7 hiăng chêh tối, pôa Jair Bolsonaro, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Brazil hiăng tah lôi mâu tơdroăng pơkâ cheăng tung măng t^ng kố xua dế u ối pơreăng Covid-19 tâ tú. Kăn xiâm pơkuâ kong têa Brazil hiăng pêi pro mâu tơdroăng ki pâk xo mơheăm ki kal [ă re\ng châ ‘nâi hlối tung hâi ki mê. Tiô tơdroăng séa ngăn apoăng, maluâ ivá châ chăn dêi pôa Jair Bolsonaro hiăng tô troh a 38 đo# C, la klêi kơ’nâi xup um a xôu ôh tá hlo ai tơdroăng êi xôi.

Dế nôkố, Brazil cho kong têa ki ai kuăn pơlê tâ pơreăng hên má 2 klêi kơ’nâi Mih. Tung hâi lơ 6/7, Brazil hiăng ai tơ’nôm 20 rơpâu 229 ngế tro tâ pơreăng Covid-19, xua mê, kơxo# kuăn pơlê ki tro tâ ai 1 rơpâu 623 rơpâu 284 ngế. Kơxo# mơngế hlâ ai 620 ngế, tâi tâng kơxo# mơngế hlâ tâng riân sap ing apoăng nah troh nôkố tâk 65 rơpâu 487, pơla mê, ai lối 927 rơpâu ngế kuăn pơlê tamo châi hiăng châ pơlât prêi.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định