Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Donald Trump, kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih hiăng k^ 2 tơdroăng pơkâ ki nếo ‘na rak ngăn ivá châ chăn ăm kuăn pơlê tung pơla ai pơreăng kân Covid-19. Laga, khu ki rơkê ple\ng mơnhên tối, kố bu môi tơdroăng pơkâ vâ mơdêk tơdroăng ki pôk dêi kuăn pơlê kơ pôa Trump hdrối vâ tâ ph^u a khế 11 la ngiâ. 2 tơdroăng pơkâ nếo kố châ kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih pơkâ troh tơdroăng ki rak vế hnoăng pơxúa ăm hên ngế ki tâ pơreăng tá tơdroăng luât Obamacare tro tah lôi.

Kăn xiâm ngăn pơkeăng [ă hnoăng cheăng rêh ối Mih cho pôa Alex Azar tối rơdêi, luât ki nếo kô kum kuăn pơlê hluăn ing mâu hlá mơ-éa đơn yă ki rế tâk kơdrâ drêng vâ pơklât thế xúa mâu tơdroăng khăm pơlât ki ôh tá ai [aoh hiêm.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định