Tăng ngăn hâi: 24/9/2020


VOV4.Sêdang - A chôu phut hôp dêi Ho#i đong Khu lâp kong têa roh má 75, pôa Rodrigo Duterte, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Philippnes hiăng ai [ai pơchuât tung mê ai tối ‘’kho\m mơ-eăm tah lôi tơdroăng ki vâ pro tơ’nhê’’ ‘na Biển Đông [ă săm hôu khu ki pro pơxúa ăm dêi tơná tí tăng xúa răng [om, trếo tik nik vâ pêi pro tiô dêi hiâm mơno tơná vâ. Tung [ai pơchuât mơ’no tơdrêng tung um tơvi, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Philippines hiăng vêh mơnhên tối tơdroăng ki [lêi trâng dêi kong têa kố a ngiâ Sinuâ drêng săm tối ‘na Biển Đông.

Pôa Rodrigo Duterte tối nhên, tơdroăng  pơkâ dêi lâp plâi tơnêi a hơnăm 2016, tung mê hiăng tah lôi tơdroăng ki pâ thế dêi Sinuâ [ă tơdroăng vâ tơbriât xo Biển Đông, cho tơdroăng ki ôh tá la lâi ăm phep. Pôa Rodrigo Duterte ối tối tiah kố, hơkăng ‘na cheăng kal kí pơtối thăm rế ó drêng ai pơreăng kân Covid-19. Pôa ối tối rơdêi, kal athế kơdroh tơdroăng pro hơkăng xua mâu kong têa ku\n ôh tá ai ivá vâ kring vế dêi krê dêi tơná.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định