Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Vladimir Putin  , kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi nếo tơbleăng mâu tơdroăng vâ ‘mâi mơnhông tơru\m cheăng pơla Rusi [ă Mih tung tơdroăng kring tơniăn măng. Tơdroăng mê ai chêh tơbleăng tung măng  dêi Điện Kremlin,  pôa Vladimir Putin tối tiah kố, mơni kô ai tơdroăng tơplâ dêi rơpó tung măng cho môi tơdroăng pơloăng mơnúa ki kân nôkố, kal thế mâu kong têa ki rơdêi ‘na kring tơniăn lâp plâi tơnêi veăng tơmâng pêi, malối cho ‘na tơdroăng hrie#n tăng troăng vâ mơdât ki oh tá tơniăn mê. Pôa Putin krếo thế Mih pơtối po hôp tơpui tơno tơrá khu kăn xiâm ki rơkê ‘na kring tơniăn tung măng lâp plâi tơnêi, hlối tối púi vâ mơdêk tơpui tơno pơla Rusi  [ă Mih  vâ mơdât mâu tơdroăng xía vâ ôh tá tơniăn tung măng. Mâu tơdroăng ‘na pro tơniăn tung măng lâp plâi tơnêi dêi Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi  châ tơbleăng tung pơlâ bú ối lối môi khế nếo cho kô troh hneăng tâ ph^u kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định