Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 28/9, jâ Trương Thị Mai, Kăn cheăng tung Khu xiâm kal kí, Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tơnêi têa, Kăn xiâm pơkuâ ngăn ‘na pơtâng tối kuăn pơlê Tơnêi têa rơtế Khu râ kăn Kuo#k ho#i kong pơlê Lâm Đồng hiăng ai roh trâm mâ kuăn pơlê a mâu cheăm Xuân Thọ, Xuân Trường [a\ bêng 11, pơlê kong kơdrâm Đà Lạt. A roh trâm mâ kuăn pơlê, jâ Trương Thị Mai tối nhên, ‘na hơ’leh nếo hnê hriâm nôkố tơmiât troh hnê hriâm tu\m têk rế hnê tơdroăng rêh ối, tơdroăng tung kơxop mơ-éa.

 

 

Kăn xiâm pơkuâ pơtâng tối kuăn pơlê Tơnêi têa trâm mâ kuăn pơlê a Đà Lạt, Lâm Đồng 

 

 

Chin phuh [a\ Kuo#k ho#i tơmâng khât, tung la ngiâ kal pơtê tơdroăng hên kơxop mơ-éa hriâm tơ’nôm cho tơdroăng pro hngăm ‘na cheăng kâ ăm mâu rơpo\ng.

Jâ Trương Thị Mai xuân mơdoh chôu tơpui tơno [a\ kuăn pơlê ‘na tơdroăng mâu ngế pro xôi tơdjâk troh kơlo\ng pro kăn môi tiah: kâ kơhveăm liăn ngân, hlo dêi tơná pro kăn mê pro pơxúa ăm dêi tơná, tối ăm kong têa ê tơdroăng ki pơkí dêi tơnêi têa, pro tro lu\p ăm tơnêi têa, tối ăm ‘nâi Kuo#k ho#i tơmâng khât [a\ kô tro pơxâu phâk kơtăng ó.

 

            A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định