Tăng ngăn hâi: 29/10/2020


 

VOV4.Sêdang – Klêi kơ’nâi ai tơdroăng ki hơ’leh nếo tung tah lôi mâu tơdroăng ki xía vâ a Libya, Ngế châ rah xo pêi dêi hnoăng cheăng dêi Khu lâp kong têa a Libya pói tơngah kong têa kố thâ re\ng po hneăng tâ ph^u vâ kring vế tơniăn ăm kuăn pơlê klêi kơ’nâi 10 hơnăm ôh tá tơniăn. Xông tơpui [ă khu chêh hlá tơbeăng a hâi lơ 27/10, jâ Stephanie Williams pói tơngah tiah kố, tung lâp kong têa Libya kô châ pơkâ nhên hâi khế lăm tâ ph^u, [ă kô ai mâu khu ngế ki tơpui tơno mơ’no mâu hnoăng cheăng kal kí tung la ngiâ.

Jâ Stephanie Williams tối nhên, môi tơdroăng ki kal dế pơla kố athế châ mơ’no nhên hâi khế vâ tơku\m po mâu hneăng tâ ph^u lâp tơnêi têa Libya ki re\ng má môi tâng lơ chiâng.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định