Tăng ngăn hâi: 5/8/2020


 

VOV4.Sêdang - Môi tơdroăng tối tơbleăng dêi Khu lâp kong têa hiăng săm tối Triều Tiên mơni hiăng mơnhông pro mâu kơmăi ki mơjiâng pro trếo tik nik ki ku\n vâ tơtro [ă tơdroăng ki vâ pơkrâ a ko răng on. Tối tơbleăng dêi Vi [an séa ngăn krê, tung mê ai tá mâu ngế ki hriăn ple\ng séa mơnhên ngăn luât pơxâu phak dêi Khu lâp kong têa [ă Triều Tiên. Tối tơbleăng kố hên kong têa hiăng nhôm Triều Tiên ai mơjiâng pro hên mâu trếo tik nik ki ku\n vâ pơkrâ ăm mâu ko răng on, xua pơla kố nah vâi hiăng pe\ng mơnúa dêi răng on mê.

Tối tơbleăng mê xuân ai pơsăm tối Triều Tiên hiăng pơtối mơjiâng pro trếo tik nik, tung mê ai tá tơdroăng mơjiâng pro trếo uranium a râ ki têi ó. Tôi tơbleăng kố hiăng châ pơtroh ăm Vi [an pơxâu phak Triều Tiên dêi Ho#i đong Kring vế Khu lâp kong têa tung hâi lơ 3/8. Khu kăn dêi Triều Tiên a Khu lâp kong têa xuân tá hâi teăm ai tối ki klâi ‘na tơdroăng kố.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định