Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Drêng koh tơbâ 90 hơnăm hâi mơjiâng Khu tơru\m ngăn vâi kơdrâi Việt Nam, mê Khu ngăn vâi kơdrâi kong pơlê Kon Tum hiăng tơku\m trâm mâ vâi kơdrâi pơkuâ râ kong pơlê [ă vâi kơdrâi pơkuâ ngăn vâi nâ o dêi mâu kong pơlê a tơrêm rơxông. Pơtối rak vế hiâm tuăn kâi chân, ‘nâi rak mơnâ dêi châ, vâ môi tuăn, têm rơpiât, krâu kơhnâ, mâu kăn pơkuâ ngăn râ kong pơlê [ă vâi kơdrâi pơkuâ ngăn nâ o dêi kong pơlê dêi rêm rơxông hdrối mê hía nah dêi kong pơlê Kon Tum hiăng ai hên hnoăng cheăng ki kơhnâ veăng kum tung hnoăng cheăng mơnhông pêi cheăng kâ-rêh ối pơlê pơla.

Khu ngăn vâi kơdrâi kong pơlê Kon Tum rơkâu mơnê mâu vâi kăn cho nâ o ki cheăng tung Khu ngăn ‘na vâi kơdrâi kong pơlê dêi rêm rơxông hdrối mê hía nah

 

Maluâ ối a rêm râ, kơvâ cheăng ki lâi, mâu vâi nâ o xuân pơrá rak vế dêi hiâm tuăn krá kâk, hnoăng cheăng pêi tro tiô khoa hok, tro tiô hiâm mơno kuăn pơlê pói vâ, hiăng thăm mơdêk ivá dêi khu pơkuâ, veăng kum rak vế, pêi pro le\m tro hnoăng cheăng pơkuâ, cheăng kal kí dêi kong pơlê, mâu tíu pơkuâ cheăng.

A chôu phut trâm mâ mê, mâu kăn hiăng vêh mơnhên tối troăng prôk ki hiăng châ 90 hơnăm dêi Khu tơru\m ngăn ‘na vâi kơdrâi Việt Nam tối tơdjuôm [ă mâu tơdroăng cheăng dêi Khu ngăn vâi kơdrâi kong pơlê tối krê, tơdrêng amê, hnối tối tơbleăng mâu tơdroăng ki rơkê, ki hloh klê, túa cheăng tơtro dêi khu.

Nhat Lisa tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định