Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Khu râ kăn séa ngăn dêi Khu ai mâ đi đo Ho#i đong kuăn pơlê [a\ mâu khu râ dêi Ho#i đong kuăn pơlê kong pơlê Kon Tum hiăng ai roh pêi cheăng [a\ Vi [an kong pơlê. A roh pêi cheăng, mâu kăn hiăng tơmâng tơbleăng ‘na tơdroăng pêi pro Pơkâ kơxo# 37 dêi Ho#i đong kong pơlê ‘na pơkâ pêi hnê hriâm [a\ hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê kong pơlê Kon Tum hneăng hơnăm 2011 – 2020, pơkâ pêi la ngiâ troh hơnăm 2025; châ tơ-[rê po rơdâ pêi pro tơdroăng tơkêa bro ‘’Kơdroh tơdroăng ki xo dêi pó tá hâi tro hơnăm [a\ xo on veăng ối achê hdroâng hdrê tung kơpong vâi krâ hdroâng kuăn ngo, hneăng hơnăm 2015 – 2020’’ [a\ tơdroăng pêi pro pơkâ mơ’no liăn cheăng tơnêi têa hơnăm 2020 tung kong pơlê.

Mâu tơdroăng pá puât châ tối mê cho kế tơmeăm khoăng, hngêi trăng troăng klông tá hâi tu\m; tơdroăng ôh tá tu\m thái cô mâm non [a\ râ má môi [a\ tơdroăng pêi cheăng pơlê pơla tá hâi tơdâng. Tơdroăng tơru\m dêi mâu tíu cheăng tung Khu hnê mơhno pêi pro tơdroăng tơkêa bro kơdroh tơdroăng ki xo on veăng tá hâi tro hơnăm [a\ xo on veăng ối achê hdroâng hdrê kơpong vâi krâ hdroâng kuăn ngo tá hâi đi đo, tơdroăng xo on veăng tá hâi tro hơnăm vêh tâk hên nếo.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định