Tăng ngăn hâi: 5/8/2020


 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 4/8, Khu xiâm ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê hiăng ai hlá mơ-éa pơtroh ‘na tơdroăng ki tơku\m po rôh tơ’noăng râ má pái trung hok phôh thong hơnăm 2020 tung tơdroăng ki ai pơreăng Covid-19 ôh tá tơniăn. Tiah mê, hok tro dêi pơlê kong kân Đà Nẵng [ă mâu tơring, pơlê kong krâm pơlê kong kơdrâm ối tung kong pơlê Quảng Nam kô tơku\m po rôh tơ’noăng ai rôh ki tơtro; tung pơla tơku\m po tơ’noăng xua kong pơlê pơkâ mơ’no klêi kơ’nâi pơreăng Covid-19 châ hbrâ mơdât, rak tơniăn ăm hnoăng cheăng tơku\m po tơ’noăng.

Mâu kong pơlê ki u ối tơku\m po rôh tơ’noăng râ má pái phôh thong hơnăm 2020 tiô pơkâ cho sap ing hâi lơ 8 troh lơ 10/8; pêi pro kơtăng mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng tiô túa ki hnê mơhno dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă Khu xiâm ngăn hnê hriâm pơkâ. Mâu hok tro ối tung túa F1, F2 tung lâp tơnêi têa tâng ai kô tơ’noăng rơtế hâi [ă mâu hok tro dêi mâu kong pơlê ki tơku\m po rôh tơ’noăng hâi ki ê dế pêi pro klâ ối krê pơlê pơla.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định