Tăng ngăn hâi: 24/9/2020

 

VOV4.Sêdang - A môi hneăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi nếo achê pơla kố, mâu Ngế xiâm ngăn ‘na mơdró kâ tung 20 to kong têa ki dế mơnhông [ă pơxiâm vâ mơnhông lâp plâi tơnêi, dó inâi G20 nếo tơkêa kô kơdo mơ-eăm tâi ivá tơná vâ mơnhông pêi cheăng kâ tung lâp plâi tơnêi ki dế ai tơdjâk troh pơreăng Covid-19.

Tung tối tơbleăng tơdjoâm hiăng châ mơ’no mê, mâu Ngế xiâm ngăn ‘na mơdró kâ G20 tối nhên, a chôu phut ki kal tiah nôkố, mơdró kâ [ă ‘no liăn athế pôu râng hnoăng cheăng ki xiâm tung pêi lo hên kế tơmeăm [ă tăng cheăng pêi, tơkêa kô thăm tơru\m krá khât tâ nếo tung lâp plâi tơnêi cho vâ hbrâ mơdât mâu tơdroăng ki pơloăng mơnúa, malối dế pơla ai pơreăng xông tâ tú ối rơ-iô khât tung lâp plâi tơnêi.

Mâu ngế xiâm ngăn ‘na mơdró kâ tơdrêng mê vêh mơnhên tối, kô ‘’xúa tâi tâng mâu hnoăng cheăng ki xiâm tiah dế nôkố vâ kơdroh tơdroăng ki tro lu\p ‘na pêi cheăng kâ [ă rêh ối pơlê pơla ing tơdroăng ki vâ thăm mơdêk pêi lo kế tơmeăm tung lâp plâi tơnêi’’.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định