Tăng ngăn hâi: 2/7/2020


VOV4.Sêdang - Ho#i đong Chin phuh kong têa Siam nếo tơbleăng ăm xúa kơxo# liăn mơnhông ôm hyô tâi tâng kơnâ 22 rơtal 400 rơtuh [aht (tơdâng 700 rơtuh dollars Mih) vâ mơnhông kơvâ ôm hyô dế ôh tá rơhéa xua pơrea\ng Covid-19 xông tâ tú. Pơtối mê, mâu kơxo# liăn mơnhông ôm hyô kô pơxiâm châ po rơdâ pêi pro sap ing lơ 1/7 troh tâi lơ 30/10. Kố cho tơdroăng vâ pêi pro xua Khu xiâm pơkuâ ôm hyô [a\ tơ’noăng ivá kong têa kố pơkâ pêi.

Pôa Prayut Chan-o-Cha, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Siam tối ăm ‘nâi pôa xuân tơmiât vâ mơnhông ôm hyô tung tơnêi têa a mâu hâi tiah hmâ tiô pơkâ kố kô ăm lăm pêi cheăng a mâu hâi ki ê.

 

            Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng