Tăng ngăn hâi: 8/7/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 7/7, a pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, Khu kăn ki pêi dêi hnoăng cheăng dêi Khu séa ngăn Chin phuh xua pôa Trần Văn Minh, kăn pho\ khu séa ngăn pơkuâ djâ khu kăn kố hiăng tơku\m po tơbleăng mơgêi séa ngăn hnoăng cheăng rak ngăn, xúa tơnêi tơnêi tơníu, rak ngăn túa pơkâ, pêi pro túa pơkâ, hbru ăm mơ-éa phêp mơjiâng [ă rak ngăn ‘no liăn cheăng mơjiâng pro kế tơmeăm tung kong pơlê Lâm Đồng.

 

 

 

Tâ tá rôh tơbleăng mơgêi séa ngăn

 

A rôh tơbleăng mơgêi séa ngăn, teăng mâ kăn pơkuâ kong pơlê Lâm Đồng, kăn hnê ngăn kong pơlê hiăng môi tuăn [ă tâi tâng mâu tơdroăng ki tơpui mơgêi séa ngăn ki hiăng châ tơbleăng. Laga, kăn pơkuâ kong pơlê tối tiah kố tung kơxo# 943 tơdroăng tơkêa a Lâm Đồng mê troh nôkố hiăng ai 610 tơdroăng tơkêa hiăng pêi pro klêi [ă hiăng ăm pêi cheăng, 213 tơdroăng tơkêa dế tơbleăng, u ối cho mâu tơdroăng tơkêa dế chêh pro hlá mơéa.

Tung mê, hneăng ki tơ’mot ‘no liăn hên má môi cho tơku\m sap ing hơnăm 2004 troh hơnăm 2011. {ă kơxo# tơdroăng tơkêa kân môi tiah mê, mê tung hnoăng cheăng rak ngăn tơpá vâ ôh tá ai tơdroăng ki ôh tá tro. A rôh tơbleăng mơgêi séa ngăn, pôa Trần Văn Minh, kăn pho\ séa ngăn Chin phuh pơkâ thế Vi [an hnê ngăn kong pơlê Lâm Đồng kal re\ng mơjiâng túa pơkâ nhên vâ tơbleăng tơdroăng ki ‘mâi rơnêu mâu tơdroăng ki tá hâi teăm pêi pro tro.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng