Tăng ngăn hâi: 24/9/2020

 

VOV4.Sêdang - Khu hnê mơhno tơdroăng tơru\m cheăng pơla Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng kong pơlê [ă mâu khu tơru\m cheăng kal kí - rêh ối pơlê pơla kong pơlê Lâm Đồng pơxá inâi (khu hnê mơhno 502 dêi kong pơlê) hiăng tơku\m po hneăng hôp mơgêi tơdroăng cheăng pêi hơnăm 2020.

Tung hơnăm 2020, Khu hnê mơhno kơxo# 502 kong pơlê hiăng tơru\m [ă tơku\m po rôh lăm mơhnhôk hnê tối a mâu cheăm Gia Bắc, tơring Di Linh. Ing mê, hiăng mơhnhôk châ tâi tâng lối 4 rơtal liăn vâ pêi mâu tơmeăm khoăng, peăng tơdroăng veăng kum kuăn pơlê cheăm Gia Bắc mơjiâng pro 20 toăng hngêi, chiâ 21 to têa kloh krúa, meăn pro 10 plông xơmo\ng, 20 toăng hngêi tí dế ăm kuăn pơlê tung cheăm, diâp tơmeăm vâ xúa tung hngêi ki kuăn pơlê tơku\m hôp ăm 5 to thôn.

A hneăng hôp, Khu hnê mơhno dêi 502 dêi kong pơlê hiăng tơbleăng  troăng hơlâ, tơdroăng cheăng ki xiâm tơru\m pêi pro tung la ngiâ, tung mê hơnăm 2021, khu hnê mơhno 502 dêi kong pơlê kô tơru\m pêi mâu tơdroăng hnê mơhnhôk tơku\m a cheăm Đưng K’Nớ, tơring Lạc Dương.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định