Tăng ngăn hâi: 2/7/2020

 

VOV4.Sêdang - Tiô khu riân ngăn kong pơlê Lâm Đồng, tâi tâng kế tơmeăm tung kong pơlê sap ing apoăng hơnăm troh nôkố tâk 0,51% tâng vâ pơchông [ă khế kố hơnăm nah. Kố xuân cho kơlo ki tâk iâ má môi sap ing nah tá troh nôkố. Xua tơdjâk ing pơreăng Covid-19 hiăng tơdjâk ó troh tơdroăng cheăng kâ, tê mơdró [ă mâu tơdroăng ki tê tơmeăm ngi kong têa [ă roê xo kế tơmeăm ngi kong pơlê, tơdroăng ki ôu kâ ối pơtê.

Malối kơxo# tơmối troh ôm hyô a Lâm Đồng kơdroh tung 6 khế apoăng hơnăm bu ối 1 rơtuh 300 ngế pro kơvâ cheăng kố mơdêk iâ 4,38% tâng vâ pơchông [ă khế kố hơnăm nah. Tâi tâng liăn nâp tơnêi têa tiô riân châ lối 4.443 rơtal liăn, tâk 8% tâng vâ pơchông [ă khế kố hơnăm nah. Lâp kong pơlê ối 6.338 rơpo\ng kơtiê, châ 1,8% tung mê, rơpo\ng kơtiê cho hdroâng kuăn ngo ối 6,5%.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng