Tăng ngăn hâi: 25/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tơdroăng tơkêa ‘’Hbrâ mơdât pơreăng kân Covid-19 a mâu kơpong thôn pơlê dêi Lếo’’ kô châ to\ng kum mâu tơdroăng ki hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 ăm 900 to pơlê kơpong thôn pơlê, peăng kong ngo. Tơdroăng tơkêa kố xua Kơ koan Tơru\m cheăng [ă Mơnhông mơdêk Swis (SDC) kum [a\ kơxo# liăn 500.000 USD.

Tơdroăng tơkêa kố kô veăng kum mơdêk ki hlê ple\ng dêi kuăn pơlê a mâu thôn pơlê ‘na pơreăng kân Covid-19, malối cho thái cô [ă hok tro; mơdêk ivá hnê ăm dâng 4.500 ngế ki pleăng dêi hnoăng cheăng, ngế ki cheăng ‘na khăm pơlât a thôn pơlê, kum ăm kơ-[o\ng, têa kơdê pơreăng [ă kên pâng môh rơkong pơkeăng xúa ăm tơdroăng ki hbrâ mơdât pơreăng. Tơdrêng amê hnối tơku\m po hnê mơhno pro kên pâng môh rơkong sap ing kế tơmeăm ki hiăng ai hlâu.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định