Tăng ngăn hâi: 21/10/2020


 

 VOV4.Sêdang -  Khu xiâm ngăn pơtâng tối ‘na hyôh tô hngiú dêi kong têa Lếo hiăng pơtâng  tung mâu hâi la ngiâ, Lếo kô ai kong mêi kân, hên tíu, tung pơla mê, têa rơlêa, lân lu a peăng Tơdế kong têa Lếo xuân tá hâi teăm xôe. Khu kăn hnê ngăn mâu kong pơlê, pơlê kong kân dế pơkâ troăng hơlâ ki thâ re\ng vâ ‘mâi mơnhông tơdroăng ki tơ’nhê ‘na hngêi trăng, troăng klông.

A kong pơlê Savannakhet tung mâu hâi hdrối mê hía nah, kong mêi kân hiăng rơlêa hên tíu. Lâp kong pơlê ai lối 100 pơlê dêi 8 tơring tro têa lân lu, hên hngêi trăng hiăng tro têa lu pá ai hlo ki klâi, lối 10 rơpâu ha báu, prá alâi tro têa lu, hên klôh ká, mâu rơchôa, hno têa, hngêi ối, hngêi trung hriâm tro têa lân, troăng prôk xuân tro têa lu, on tơhrik hiăng kơtê kơxái, kuăn pơlê ôh tá châ prôk lăm pêi cheăng kâ, mê athế kơtâu hdâ ối a kơpong a ‘ngêi.

Dế nôkố, khu kăn hnê ngăn kong pơlê Savannakhet [ă mâu tơring dế hnê thế kuăn pơlê re\ng ‘mâi rơnêu troăng prôk, mơnhông hngêi trăng to\ng kum kế kâ, tơmeăm xúa ăm kuăn pơlê, môi tiah phái, têa ôu, pơkeăng pơlât, tơmeăm khoăng vâ xúa ăm kuăn pơlê ki ối a kơpong ki tro têa lu.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định