Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Măng t^ng ki kố sap lơ 19 troh lơ 25/10 kô ai tơ’nôm 6 to kong pơlê, pơlê kong kơdrâm, kong kân tơku\m po hneăng hôp Đảng [o# hneăng hơnăm 2020 - 2025, tung mê ai mâu kong pơlê: Ninh Bình, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lai Châu [ă Đảng uỷ Khối khu mơdró xiâm tơnêi têa.

Mê cho, Hneăng hôp Đảng [o# pơlê kong kân Đà Nẵng roh má 22 po tung 3 hâi, sap lơ 20 troh lơ 22/10, Khu pơkuâ Đảng pơlê kong kân Đà Nẵng pơkâ troăng hơlâ bruô hlá mơ-éa ăm mâu kăn ôh tá ăm tơmeăm ki klâi. Tơdrêng chôu phut ki mê, po hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Quảng Ngãi roh má 20, hneăng hơnăm 2020-2025. Troh tâi hâi lơ 18/10, lâp tơnêi têa hiăng ai 50/67 Đảng [o# kong pơlê, pơlâ kong kân, Đảng [o# Tíu xiâm tơku\m po klêi hneăng hôp ki nếo.

Tiô pơkâ apoăng, Hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Quảng Bình roh má 17 xuân châ tơku\m po tung măng t^ng kố, la xua kong mêi têa kân lân lu kơdrâ tâk Khu pơkuâ Đảng kong pơlê hiăng pâ thế pơtê po hneăng hôp vâ tơku\m pêi pro tơdroăng tơkâ luâ xahpá xua kong mêi têa lân lu.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định